શ્રી રામ માળા – મૂળશંકર ત્રિવેદી

Standard

શ્રી રામ રામ રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

બ્રહ્મ પરાત્પર રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

ચિદાનંદઘન રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

અવધ વિહારી રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

ઘટ ઘટ વાસી રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

અંતરયામી રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

જાનકી વલ્લભ રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

વૈદેહીના નાથ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

નિશ દિન રટવું નામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

કરવા સુંદર કામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

જય જય સીતારામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.

શ્રી રામ રામ રામ, ભજ મન રામ રામ રામ.
રામ રામ રામ , શ્રી રામ રામ રામ.  
–  મૂળશંકર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

11 responses »

 1. DO YOU NOTICE THE BEST ABOUT “SHRI RAMA MALA”?

  ONE WHO,READS OR SING THIS BHAJAN ONE TIME, WILL CHANT THE NAME OF SHRI RAMA ONE HUNDRED AND EIGHT TIMES.
  PLEASE,
  CHANT YOUR BHAGAWAN’S NAME.
  THE ONLY MEDICINE TO LIBERATE MIND FROM ANXIETY.
  “KALIYUGA KEWAL NAMA ADHARA.”

 2. DADAJI WAS ALWAYS SINGING THIS BHAJAN AND SAID OVER FIFTY YEARS AGO….”SING THIS ONCE AND YOU WILL CHANT 108 TIMES WITHOUT HOLDING ‘JAPA-BEADS.’
  I WAS SINGING THIS “RAMA MALA” TO PUT OUR CHILDREN BEFORE THEY WENT TO BED.
  WHAT A NICE WAY TO PRAY- CHANT AND FEEL THE POWER OF THIS PRAYER.

 3. we were happy to read the RamNam and looking at Dadaji’s photo me Para and Latamasi remembered the old Ramayan satsang days in their presence at Havelini pole ofcourse with Shardaba only some fifty years before! Harit.

 4. DEAR HARIT(NANOBAPU),

  I DO REMEMBER (HARIT)YOU AND PARA.
  LATABEN AND PANDYA AND VORA FAMILY for 60+ years.
  NANIBEN GIRIKANT KAKA,CHANDRANSHU,BHARGAVI AND ALL LIVING away from HAVENILI POLE NOW.
  THE PAST TIME BRRINGS US BACK.HOME AWAY FROM HOME. STAY CONNECTED AND WRITE IN THIS BLOG.

  RAJENDRA

 5. Pingback: Shri Ramamala - Mulshanker Trivedi « તુલસીદલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s