મૂરખ મન

Standard

મૂરખ મન
મૂરખમન શા કાજે અથડાયે,
આવો શુભ અવસર નહીં આવે …. મૂરખમન….

મનુષ્ય આ દેહ મળ્યો ભવ તરવા,
શા કાજે બેઠો થઇ બેપરવા,
નિશ્ચય તું તો કરી લે ને પ્રભુજીને મળવા. …. મૂરખમન….

કામે તને ગાંડું ને ઘેલુ કીધું,
ખરેખર ઝેર તેણે તને દીધું,
ડાહ્યો થઇ કરને તું કાર્ય જ સીધું …. મૂરખમન….

ક્રોધ તને ઘેરીને ફાંસી ચઢાવે,
તેનો વિશ્વાસ તને બહુ આવે,
તેને દૂર કીધે જરુર તું ફાવે …. મૂરખમન….

મોહ લોભ દગો જરુર તને દેશે,
મારો મારો કહીને તે અદર પેસે,
સત્ય નીતિ દેખતાં દૂર જઇ બેસે …. મૂરખમન….

મૂળજી મન સાથે તું નિશ્ચય કરજે,
સાચી શીખ આજ હૃદયમાં ધરજે,
પ્રેમે પ્રભુચરણકમળ જઇ ઠરજે. …. મૂરખમન….

Advertisements

3 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s