જીવડા ચેતજે રે..

Standard

જીવડા ચેતજે રે, માયા કરશે નહિ તુજ કામ
પ્રભુ સંભાળતાં રે,  જગમાં રહેશે તારું નામ ….. જીવડા..

બહુ બહુ કરગરીને જ્યારે વિનતિ કરી અપાર,
દયા તુજ પર કરીને મૂક્યો ગર્ભવાસની બાર ….. જીવડા..

પ્રભુને ભૂલી ગયો રે, કરવા લાગ્યો  અવળાં કામ,
બાંધવ – બેનડી ને મળ્યાં જ્યાં માત-તાતને દામ ….. જીવડા..

હવેલાં મેડીયો રે, પલંગ અને હિંડોળા ખાટ ,
મોટર – ગાડીઓ રે, તુજને બતાવશે નહિ વાટ ….. જીવડા..

પાપો અતિ ઘણાં રે, ગણતાં નાવે તેનો પાર,
જીવ સમજે સદા રે, તેમાં નહિ સદેહ લગાર ….. જીવડા..

 હંસો ઊડી જતાં રે, કાઢે તુજને ઘરની બા’ર.
ભૂખે સૌ મરે રે, માટે લગાડશો નહિ વાર ….. જીવડા..

મુળજી મન મહીં રે, નિર્ણય કરી લે તું તત્કાળ,
પ્રભુ તુજને મળે રે, ઉતરે ભવસાગરથી પાર ….. જીવડા..

Advertisements

2 responses »

  1. “KAVI MULAJI”….”KALI TULASI” IS REMINDING THAT
    OH! JIVA, YOU ARE GOING TO STAY CONNECTED WITH YOUR TRUE SELF AND GOD THE SUPREME
    NOT GET BLINDED BY THE MAYA.
    THE GLITTER OF MAYA WILL KEEP YOU RUNNING AFTER HER LIKE MRUGAJAL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s