બાળ પુકારે તારો

Standard

બાળ પુકારે તારો, ભવસાગર છે ખારો
ભવસાગરથી તારો, હાથ પકડ પ્રભુ મારો ….. બાળ…

ઠોકર ખાતો, આગળ જાતો, પણ મુજને સંતાપ ન થાતો,
માયા કરે ગોટાળો, ભવસાગરથી તારો ….. બાળ…

અંધારામાં રખડું આજે, વનમાળી તુજને નવ છાજે,
મારગ કર અજવાળો, , ભવસાગરથી તારો ….. બાળ…

નીશદીન કરતો પુકાર, મુળજી, શું કરવું તે તારી મરજી,
બીરદ મળેલું પાળો , ભવસાગરથી તારો ….. બાળ…

Advertisements

One response »

  1. જીવનસાગર માં મુંઝાતો,

    અથડાતો ને મારજ ખાતો,

    આ જીવન અકળાતો,

    ભવસાગર થી તારો.

    I HAVE THE SAME PRAYER LIKE MY FATHER FOR THE SUPREME.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s