સાચો પ્રેમી

સામાન્ય

સાચો પ્રેમ જ જાણો રે , તેનો પ્રભુના નામમાં રે જી,
છોડ્યું જેણે મારું – તારું જગલાજ ………….. સાચો.

સ્વાર્થ જ જેણે છોડી રે, નીસ્વાર્થે ડગલું ભર્યું રે જી.
સ્પૃહા વીના જે કરતો જગનાં કામ , ………….. સાચો.

કામ-ક્રોધને છોડી રે, સહતો સૌના બોલને રે જી.
સારું – માઠું લાગે ન જેને લગાર ………….. સાચો.

લોભ-મોહને માયા રે, જેના દીલમાં નવ મળે રે જી.
વાણી માંહી વીનય તણો નહીં પાર ………….. સાચો.

અહંકારને તજતો રે, નમતો સૌને પ્રભુ ગણી રે જી ,
સતના પંથે વીચરે સાજ સવાર ………….. સાચો.

પ્રેમે પ્રભુને ભજતો રે, સંત ચરણને સેવતો રે જી,
બનતો એ તો જગત કેરો દાસ ,…………. સાચો.

સાચો પ્રેમી બનવા રે, મુળજી મનમાં ધારજે રે જી,
નીશ્ચય હરીહર રાખજે તારી લાજ ………….. સાચો.

One response »

 1. THIS IS MY CHILDHOOD BHAJAN.
  WHEN MY FATHER AND MOTHER were singing this Bhajan TO GATHER,I FELT HOW TRUE BOTH LIVED WHAT THEY TOUGHT US IN THE LIFE.

  It is said in The Isopanisad:

  isavasyam idam sarvam
  yat kinca jagatyam jagat
  tena tyaktena bhunjitha
  ma grdhah kasya svid dhanam

  “Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong.”

  Sri Isopanisad Mantra 1

  Only this will bring about the desired lasting peace and happiness for the world.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s