મારું રણ તમે છોડાવો – સંત ‘પુનીત’

Standard

મારું રણ તમે છોડાવો રે! રણછોડરાયા !
આ દુખીયાંને બચાવો રે! રણછોડરાયા !

રણછોડ તારું ઋણ તો મેં બહુ બહુ કીધું,
હજુ વ્યાજ નથી કંઈ દીધું રે! રણછોડરાયા ! 

ભવરણમાં હું ભટકું, નથી મળતો સુખનો છાંટો,
મારો સફળ કરો આ આંટો રે! રણછોડરાયા ! 

રખડી રખડી થાક્યો, શોધું છું શીતળ છાયા,
મારી પુંઠે પડી છે માયા રે! રણછોડરાયા ! 

સુખ સઘળું દીઠું, રણછોડ તારે ચરણે,
‘પુનીત’ શું તેને વરણે રે! રણછોડરાયા ! 

સંત ‘પુનીત’

Advertisements

2 responses »

  1. રખડી રખડી થાક્યો, શોધું છું શીતળ છાયા,

    મારી પુંઠે પડી છે માયા રે! રણછોડરાયા !

    Accepting the truth and calling for help !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s