હર હર શંકર ગાઉં

Standard

હર હર શંકર ગાઉં, મન હર હર શંકર ગાઉં
પ્રેમે શીશ ઝુકાવું હર હર શંકર ગાઉં ….. હર હર..

જગત્ તાત શીવ ભોળા, શંભુ કૈલાસકેરા વાસી
શીર પર તો પ્રભુ ગંગા ધારી, પાવન કીધું કાશી. ….. હર હર..

શંકર કહે, કોઇ શંભુ કહે, કોઇ શીવ સદાશીવ ગાયે
મહાદેવ, ભવહર, ત્રીપુરારી, નામે પાર ન આવે….. હર હર..

સ્વયં એક પ્રભુ નામ અનેરાં ભક્ત જ કારણ ધારો
વીધવીધ રૂપે વ્હાર કરીને ભવસાગરથી તારો ….. હર હર..

વેદપુરાણો બહુ વદે પણ, પાર ન તારો પામું
સર્વ રુપમાં આપ જ જાણી પ્રેમે હું શીર નામું ….. હર હર..

ભક્તજનોને સહાય કરી પ્રભુ, અવીચળ પદ પર સ્થાપો,
દાસ મુળજી તવ ચરણ પડ્યો છે, પ્રેમે દર્શન આપો. ….. હર હર..

Advertisements

One response »

 1. WHAT A GREAT BHAJAN ONE CAN SING IN THE NONTH OF SHRAVAN.

  શંકર કહે, કોઇ શંભુ કહે, કોઇ શીવ સદાશીવ ગાયે
  મહાદેવ, ભવહર, ત્રીપુરારી, નામે પાર ન આવે….. હર હર..

  સ્વયં એક પ્રભુ નામ અનેરાં ભક્ત જ કારણ ધારો
  વીધવીધ રૂપે વ્હાર કરીને ભવસાગરથી તારો ….. હર હર..

  વેદપુરાણો બહુ વદે પણ, પાર ન તારો પામું
  સર્વ રુપમાં આપ જ જાણી પ્રેમે હું શીર નામું ….. હર હર..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s