શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર

સામાન્ય

Posted by: રાજીવ | 10th Sep, 2007

શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર

shivasm.jpg

મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યધ્યસદ્રશી સ્તુતિ બ્રર્હ્મારદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ |
અથાવાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન્ મમાઙપ્યેષઃ સ્તોત્રે હર ! નિરપવાદઃ પરિકરઃ ||

અતીત પંથાનં તવ ચ મહિમા વાગ્મનસયો- રતદ્વાવૃત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ |
સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ||

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમમૃતં નિર્મિતવતસ્- સ્તવ બ્રહ્મન કિંવાગપિ સુરગુરોવિર્સ્મયપદમ |
મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ પુનામીત્યર્થેસ્મિન પુરમથન ! બુધ્ધિર્વ્યવસિતા ||

તવૈશ્વર્ય યત્તજ્જગદુદય રક્ષા-પ્રલયકૃત્ ત્રયીવસ્તુવ્યસ્તં ત્રિસૃષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ |
અભવ્યાનામસ્મિન્વરદ ! અમણીયામરમણીમ્ વિહન્તુ વ્યાક્રોશીં વિદધત ઈહૈકે જડધિયઃ ||

કિમીહઃ કિં કાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનમ્ કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ |
અતક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવરસરદુઃસ્થો હતધિયઃ કુતર્કોઙયં કાંશ્વિન્મુખરયતિ મોહાય જગતઃ ||

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવન્તોઙપિ જગતા મધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાર્દત્ય ભવતિ |
અનીશો વા કુર્યાદ્ ભુવન જનને કઃ પરિકરો યતો મંદાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે ||

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ |
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્જુકુટિલ નાનાપથજુષાં નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ||

મહોક્ષઃ ખટ્વાંગં પરશુરજિનં ભસ્મ ફણિનઃ કપાલં ચેતિયત્તવ વરદ તંત્રોપકરણમ્ |
સુરાસ્તાં તામૃધ્ધિં દધતિ તુ ભવદભ્રુપ્રણિહિતામ્ ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ||

ધ્રુવં કશ્વિત્સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદમ્ પરો ધ્રૌવ્યાધ્રૌવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્તવિષયે |
સમસ્તેઙપ્યેતસ્મિનપુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ સ્તુવનજિહ્રેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ ધૃષ્ટા મુખરતા ||

તવૈશ્વર્યં યત્નાધ્યદુપરિ વિરિંચિર્હરિરધઃ પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કંધવપુષઃ |
તતો ભક્તિશ્રધ્ધાભરગુરુગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ ! યત્ સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવ કિમિનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ||

અયત્નાદાપાધ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં દશાસ્યો યદ્ બાહુનભૃત રણકણ્ડૂપરવશાન્ |
શિરઃ પદ્મશ્રેણીરચિત ચરણામ્ભોરુહ બલેઃ સ્થિરાયાસ્ત્વદ ભક્તેસ્ત્રિપુરહ ! વિસ્ફુર્જિતમિદમ્ ||

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં બલાત્કૈલાસેઙપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ |
અલભ્યા પાતાલેઙપ્યલસચલિતાં ગુષ્ઠશિરસિ પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસિદધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ||

અદધ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતી મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેય ત્રિભુવનઃ |
નતચ્ચિત્રં તસ્મિન વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયો ર્નકસ્યાપ્યુન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ||

અકાંડ બ્રહ્માંડક્ષયચકિતદેવા સુરકૃપા વિધેયસ્યાસીધ્યસ્ત્રિનયન વિષં સંહૃતવતઃ |
સ કલ્માષઃ કંઠે તવ ન કૃરુતે ન શ્રિયમહો વિકારોઙપિ શ્ર્લાધ્યો ભુવનભયભંગ વ્યસનિનઃ ||

અસિધ્ધાર્થા નૈવ ક્વચદપિ સદેવાસુરનરે નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખા |
સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુર સાધારણમભૂત સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષુ પથ્ય પરિભવઃ ||

મહી પાદાધાતાદ વ્રજતિ સહસા સંશયપદં પદં વિષ્ણોભ્રાર્મ્યદ ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ |
મુહુર્ધોર્દૌસ્થ્યંયાત્યનિભૃતજટા તાડિતતટા જદદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિભુતા ||

વિયદવ્યાપી તારાગણગુણીતફેનોદ્ગમરુચિઃ પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલઘુદષ્ટઃ શિરસિ તે |
જગદદ્વીપાકારં જલધિવલયં તેન કૃતમિ ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ ||

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ રથચરણપાણિઃ શર ઈતિ |
દિધક્ષોસ્તે કોઙયં ત્રિપુરતૃણમાડંબર વિધિર વિધેયૈ ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતંત્રાઃ પભુધિયઃ ||

હરિસ્તે સાહસ્ત્રં કમલબલિમાધાય પદયોર યદેકોને તસ્મિન નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ |
ગતોભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણ્તિમસૌ ચક્રવપુષા ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ ||

ક્રતૌ સુપ્તે જગ્રત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરૂષારાધનમૃતે |
અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવમ શ્રુતો શ્રધ્ધાં બદ્ધ્વા દૃઢપરિકરઃ કર્મસુ જનઃ ||

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપરિધીશસ્તનુભૃતા મૃષીણામાર્ત્વિજયં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ |
ક્રતુભ્રંષસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાન વ્યસનિનો ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રધ્ધા વિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ ||

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાંઅ દુહિતરમ ગતં રોહિદભૂતાં રિર્મ્યિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા |
ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું ત્રસંતં તેઙધ્યાપિત્યજતિ ન મૃગધ્યાધરભસઃ ||

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધ્નુષમહનાય તૃણવત પુરઃ પ્લુષ્ટંદૃષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ |
યદિ સ્ત્રૈણં દેવી યમનિરત દેહાર્ધઘટના દવૈતિ ત્વામધ્દા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ||

સ્મશાનેષ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરાઃ શ્ર્વિતાભસ્માલેપઃ સ્રગપિઅ નૃકરોટીપરિકરઃ |
અમંગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમખિલં તથાપિ સ્મર્તૃણાં વરદ પરમં મંગલમ સિ ||

મન પ્રત્યકચિત્તે સવિધમવિધાયાત્તમરૂતઃ પ્રહૃષ્યદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સંગિતદશઃ |
યદાલોક્યાહલાદં હૃદ ઈવ નિમજ્જ્યામૃતમયે દધ્યત્યંતસ્તત્ત્વં કિમપી યમિનસ્તત્કિલ ભવાન ||

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહઃ ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુધરણિરાત્મા ત્વમિતિ ચ |
પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતુ ગિરં ન વિધ્યસ્તત્તત્વં વયમિહ તુ યત્વં ન ભવસિ ||

ત્રયીં તિસ્ત્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથોત્રીનપિસુરા નકારાધૈર્વણૈસ્ત્રિભિરભિદધતીર્ણ વિકૃતિઃ |
તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરૂંધાનમણુભિઃ સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ ||

ભવઃ શર્વો રૂદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહમહાં સ્તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિનાષ્ટકમિદમ્ |
અમુષ્મિન પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ પ્રિયાયાસ્મૈ ધામ્ને પવિહિતનમસ્યોઙસ્મિ ભવતે ||

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિવદવદવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ |
નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમો નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ શર્વાય ચ નમો ||

બહલરજસે વિશ્ર્વોત્પતૌ ભવાય નમો નમઃ પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય નમો નમઃ |
જનસુખકૃતે સત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ પ્રમહસિ પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ ||

કૃશપરિણતિ ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં ક્વ ચ તવ ગુણસિમોલ્લંઘિની શશ્ર્વદદ્ધિ |
ઈતિ ચકિતમમંદીકૃત્ય માં ભક્તિરાધા દ્વરદ ચરણ્યોસ્તે વાક્ય પુષ્પોપહારમ ||

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિંધુપાત્રે સુરતરૂવર શાખા લેખિની પત્રમુર્વી |
લિખતી યદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલં તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ||

અસુરસુર મુનિદ્રૈરર્ચિતસ્યેન્દુ મૌલે-ર્ગ્રથિત ગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્ર્વરસ્ય |
સકલગણ વરિષ્ઠઃ પુષ્પદંતા ભિધાનો રુચિરમલધુવૃત્તેઃ સ્તોત્ર મેતચ્ચાકાર ||

અહરનહરવધ્યં ધુર્જટેઃ સ્તોત્રમેતત પઠતિ પરમભક્ત્યા શુધ્ધચિત્તઃ પુમાન યઃ|
સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાઙત્ર પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન્કીર્તિમાંશ્ર્વ ||

મહેશાન્નપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ | અઘોરાન્નાપરો મંત્રો નાસ્તિ તત્વં ગુરોઃ પરમ ||

દીક્ષા દાનં તપસ્તીર્થં જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ | મહિમ્નસ્તવ પાઠસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોઙશીમ્ ||

કુસુમદશનનામા સર્વ ગંધર્વરાજઃ શિશુશશિધરમૌલેર્દેવ દેવસ્ય દાસઃ |
સ ખલુ નિજમહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષાત સ્તવનમિદમકાર્ષી દિવ્ય દિવ્યં મહિમ્નઃ ||

સુરવરમુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમૌક્ષેકહેતુમ પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાંજલિર્નાન્યચેતાઃ |
વ્રજ્તિ શિવસમીપં કિન્નરે સ્તુયમાનઃ સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદંત પ્રણીતમ ||

શ્રી પુષ્પદંત મુખપંકજનિર્ગતેન સ્તોત્રેણ કિલ્બિષહરેણ હરપ્રિયેણ |
કંઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન સુપ્રિર્ણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ ||

ઈત્યેષા વાઙમયી પુજા શ્રી મચ્છંકરપાદયોઃ | અર્પિતા તેન દેવેશઃ પ્રિયતાં મે સદાશિવ||

આસમાપ્તમિદં સ્તોત્રં પુણ્યં ગંધર્વભાષિતમ્ | અનૌપમ્યં મનોહારિ શિવમીશ્ર્વર વર્ણનમ્ ||

તવ તત્ત્વં ન જાનામિ કીદૃશોઙસિ મહેશ્ર્વરઃ યાદૃશ્યોઙસિ મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ|
એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં ય પઠ્ઠેન્નરઃ સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ શિવલોકે મહીયતે ||

ઈતિ શ્રી પુષ્પદંત વિરચિતં શિવમહિમ્ન સ્તોત્રં સંપુર્ણમ |

શ્રી શિવ મહિમ્ન સ્ત્રોત સાંભળવા માટે અહીં ક્લીક કરો

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s