SHIVTANDAVSTOTRAM- RAVAN(LANKESH)

સામાન્ય

जटाटवीगलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेङवलम्ब्य लम्बितां भुजंङगमालिकाम् |
डमड़्मड़्मड़्म न्निनादवड़्मर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

जटाकटाहसम्भ्रमभ्र मन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्ध्दनि |
धगध्दगध्दगज्जवल्ल लाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर-स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे |
कृपाकटाक्षधोरणी निरुध्ददुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

जटाभुजंङगपिंण्डंल स्फुस्त्फणामणिप्रभा कदम्बकुंङकुमद्रवप्रलिप्त दिग्वधूमुखे |
मदान्ध्सिन्धुरस्फुस्त्वा गुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

सह्स्त्रलोचनप्रभूत्यशेषलेशेखर प्रसुनधूलिधोरणी विधुसराङध्रिपीठभुः |
भूजङगगराजमालया निबध्दजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५||

ललाटचत्वरज्वलद धनझ्ज्यस्फु लिंण्डगभा निपीतपन्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
सुधामयुखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ||६||

करालभालपट्टिका धगध्दगज्ज्वल ध्दनन्जयाहुती कृतप्रचण्डपन्चसायके |
धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रकपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||७||

नवीनमेघमण्डली निरुध्ददुर्धरस्फुरत कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबध्दकन्धरः |
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिशिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः ||८||

प्रफुल्लनीलपंङकज प्रपन्चकालिमप्रभा वजम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबध्दकन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजाच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ||९||

अखर्वसर्वमगङला कलाकदम्बमन्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ||१०||

जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमदभुजंङगमश्र्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालहव्यवाट |
धिमिध्दिमिध्दिमिद ध्वनन्मृदंङमंड्ल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

दृषद्विचित्रतल्पयो र्भुजंङगमौक्तिकस्त्रजो र्गरिष्ठस्त्नकोष्ठयोः सुहृद्विपक्षयो |
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृतिकः कदा सदाशिवं भजम्यहम् ||१२||

कदा निमिम्पनिर्झरी निकुन्जकोटरे वसन विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमन्जलिं वहन् |
विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन कदा सुखी भवम्यहम् ||१३||

इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुध्दिमेति सन्ततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम् ||१४||

पुजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपुजनपरं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरण्डगयक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ||१५||

|| इति श्री रावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रम संपूर्ण ||

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

10 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s