હૃદયના ભાવ – સંત ‘પુનીત’

Standard

હજારો ગાઉના છેટે, હૃદયના ભાવ દોડે છે,
ખરી એ પ્રેમની શક્તી, અદીઠા તાર જોડે છે.

વીના સંધાણ એ સાંધે, નહીં દોરી છતાં બાંધે,
પુકારે જીગરને સાદે, પાતાળો  સાત ફોડે છે.

મળે નહીં કોઇયે સાધન, નહીં જાવા તણું વાહન,
થતું જ્યાં પ્રેમ-આવાહન, હવાના અશ્વ દોડે છે.

નહીં દેખાય આંખોથી, ઉડે અદ્રશ્ય પાંખોથી,
‘પુનીત’ એ પ્રેમ નાકેથી, અબોલા બોલ દોડે છે.

 – સંત ‘પુનીત’

Advertisements

4 responses »

 1. SANT “PUNIT”, PUJYA PUNIT MAHARAJ CAN PUT THE WAY
  HE LIVED AND NEW ABOUT GOD…..
  “હજારો ગાઉના છેટે, હૃદયના ભાવ દોડે છે,
  ખરી એ પ્રેમની શક્તી, અદીઠા તાર જોડે છે.”
  THE POWER OF LOVE.
  CAN BRING THE ONE NOT SEEN TO THE HEART.

 2. હજારો ગાઉના છેટે, હૃદયના ભાવ દોડે છે,
  ખરી એ પ્રેમની શક્તી, અદીઠા તાર જોડે છે.

  વીના સંધાણ એ સાંધે, નહીં દોરી છતાં બાંધે,
  પુકારે જીગરને સાદે, પાતાળો સાત ફોડે છે.

  એકદમ સરસ..!

 3. jigar na zakhmo ne poshi ne betho chhu,
  yaad koi ni sanghari, tadapto hu betho chhu.
  bas lkahavau biju kai nathi have,
  tamra bija blog ni rah joi ne betho chhu.
  -PAGALU-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s