સાચું ઔષધ સંસાર, હરીનું નામ

Standard

સાચું ઔષધ સંસાર, હરીનું નામ છે.
વીશુદ્ધ કરે વીચાર, હરીનું નામ છે.

આબાલ વૃદ્ધ સહુ માનવીઓને,
એક જ જીવન આધાર – હરીનું નામ છે.- સાચું ઔષધ

યમ નીયમ તપ, ઉપરના પાટા,
કાઢે મનના વીકાર – હરીનું નામ છે.- સાચું ઔષધ.

હોમ હવનમાં બંધનનો ભય છે,
ખોલે મુક્તીના દ્વાર, – હરીનું નામ છે.- સાચું ઔષધ

સોંઘું ભાડું ને સીદ્ધપુરની જાતરા,
’પુનીત’ ઉતારે પાડ, – હરીનું નામ છે.- સાચું ઔષધ

સંત ‘પુનીત’ મહારાજ

Advertisements

2 responses »

 1. સાચું ઔષધ સંસાર, હરીનું નામ છે.
  વીશુદ્ધ કરે વીચાર, હરીનું નામ છે.

  HARI MEANS ONE WHO TAKES AWAY.
  HARI HARAYATE PAPANI.
  SO,SAY DAY AND NIGHT HARI.

  GOR-NITYANAND BOLA
  HARI BOLA..HARI BOLA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s