..* ..Shri Sarvotam Stotara..*..

સામાન્ય

..* ..Shri Sarvotam Stotara..*..

.
* .
* Chaand – Aarya *

 

 • .1… Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti Nigam prati pandhyam yt-tachundhm saakruti staumi….

* Chhand – Anushtup *

 • 2… Kalikaal tamashchan dhrasti tavadvi dhushampi, Sampratya vishyastasya mahatmayam samabhud bhuvi…
 • 3… Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurtm Hari: Vanya yada tada syasyan pradurbhutam chaakar hi…
 • 4… Tadukatmapi durbodham subodham syadhytha tatha, Tannamaashtottar shatanm pravkshyamykhilad hrut…
 • 5… Rishiragni kumarstu naamnam chhando jagatyasau , Shri Krishnasyam Devta cha, bijam karurikah Prabhu….
 • 6… Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane, Krishnadharamrataswad sidhiratra na sansheyh….
 • 7… Anandah Parmanandah, Shri Krishna swayam krapanidhihi, Daivoddhar prayatnatma smrutimatrartinashanah…
 • 8… Shri Bhagvad gudhaarth prakashan parayaanh, Saakaar brahmhvaadek sthapko vedparagah…
 • 9… Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskrut, Bhaktimargabaj maartand stri shudradhyud dhrutikshum..
 • 10… Angikrutyaiv Gopish vallabhikrut manavah, Angikrutou samaryado mahakarruniko vibhuh..
 • 11… Adeydan dhaksh shch mahodaarcharitravaan, Prakurtanukruti vyaj mohita sur manushah….
 • 12… Vaishvanro Vallabhbhakhyah , sadrupo hitkrut staam, Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadah …
 • 13… Sarvalakhshasampanh Shri Krishna gyan-do Guruhu, Svanandantudilah Padma dalaayat vilochanah…
 • 14… Kripadrag vrashti sanhrast daasdaasipriyah patihi, Roshdrakpaat samplusht bhaktdweet bhaktsevitah…
 • 15…. Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhamghri saroruhah, Ugrapratapo vaaksidhu puritashesh sevakah….
 • 16…. Shri Bhagvatpiyush samudramathankshamah, Tatsaarbhutaraas stri bhavpurit vigrahah…
 • 17…. Saannidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad…..
 • 18…. Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak….
 • 19…. Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar….
 • 20…. Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak….
 • 21… Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka…
 • 22… Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah….
 • 23…. Pativratapati paar laukikehidhaankrute Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya…
 • 24…. Upasnadi margati mughadmohnivarak Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute…
 • 25… Prathaksharanmargopdeshta ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jast lilarassupurit…
 • 26…. Tatkaathashipathchitasatdh vismrataanyo vrajpriya Priyavrajstiti pushti lilakarta raha priya…..
 • 27…. Bhaktechapurak Sarvaagyaatliloti mohan Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan….
 • 28…. Savyashogaansanharshtha rdeyyanmbhojvishtar Yash piyushlahri plavitaanyaras par…
 • 29…. Lilamratrasaardhrardhri krutakhil sharirbruteh Govardhanstitatyutsaahsa tlilaprempurit….
 • 30…. Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvarg visharadah Satyapratigya strigudatito nayvisharad….
 • 31….. Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak….
 • 32… Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet Trilokibhushan bhumi bhagyan sahajsunder….
 • 33…. Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan Ityanandnide proktam naamna mashtotaram shatam….
 • 34…. Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam….
 • 35…. Tad prapto Vratha Moksha satdapto Tadagataarthta Ataha Sarvotam Stotram japyam Krishnarasaarthibi….

..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..
 
 
 
 

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s