ચેત ચેત જીવ હજી સમજ! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

પ્રભુએ પ્રેમથી પ્રૃથવી ઉપર જીવને મુક્યો.

હે માનવ……

સાથે —

પાણી,પાવક ને પવન પણ અમુલ્ય ભાવે આપ્યા.

પોષવા પ્રૃથવી પર અન્ન અને રહેવાની સગવડ પણ આપી.

જ્યારે જીવ એજ પ્રભુને જન્માન્તર સુંધી ભુલીને….

પેટ ભરવા કોલુના બેલની જેમ!

ઘાંચીની ઘાંણીએ બન્ધાયો.

આ સંસાર મા !

માયાના આંખે કાળા ડાબડા બાંધી ચક્કી ચલાવે જ રાખી ચલાવે જ રાખી.

જ્યારે છેલ્લા છુટતા સ્વાસે જીવને જીવનથી છોડતા દવાદારુના સહારા માંગ્યા,

પણ પ્રભુને યાદ ન કરી શક્યો! એ દુ:ખમાં !

ઓ ક્રુતઘ્ન માનવ – જીવ હજી સમજ.

આંખ ખોલ.

ચેત ચેત.

સમયનો સદઉપયોગ કર.

કાળથી ના ભાગતા કાળનો ઉપયોગ કર.

ને પ્રભુ ના સાથે મિલન.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

  1. Dt.May 3,2010
    Dear Devotee,
    man is made to have dominion over all the earth but he is not alert toward every moment activity of mind. mind and brain both are different. doctor can cut, cure to the brain but not to the mind. There are two types of man. one who follows to the mind thoughts while second control to the mind. observe the each and every activity of the mind is good habit. Money is a medium to live the life better it means not keep lust for it.
    your soul brother,
    Ramesh

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s