ઇશ્વર- As ‘ઓશો’ રજનીશ sees it!

સામાન્ય

ઇશ્વર- ‘ઓશો’ રજનીશ

ઇશ્વર શીખવી શકાતો નથી,
જાણી શકાય છે.
અને બહુ મજાની વાત તો એ છે કે, જે લોકો ઇશ્વરને શીખી લે છે.
તેઓ જાણવાથી વંચિત રહી જાય છે.
કારણકે, એ શીખ ઉધારની હશે,
બીજાની હશે!
અને તેને જો તેમણે પકડી લીધું હશે અને તેને જ સત્ય માની અટકી જશે.
પછી જે તેમની અંદર છે,
જે ક્યારેય બહારથી નથી આવતું,
તેની પાસે તેઓ શી રીતે પહોંચશે?
આથી જે પાયાની વાત હું તમને કહેવા માંગું છું તે આ છે:”તમે સાંભળ્યું હશે કે, લોકો જ્ઞાન શીખવે છે, પણ હું અજ્ઞાન શીખવું છું! જ્ઞાનને છોડતાં શીખવું છું.”
નહિ જાણવાની જે અવસ્થાઓ છે – અજ્ઞાનની જે અવસ્થા છે – તે ખૂબ જ અદ્ ભૂત , ખૂબ જ ક્રાંતિકારી છે.

‘ઓશો’ રજનીશ

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. 1 capitalized : the supreme or ultimate reality: as
  a : the Being perfect in power, wisdom, and goodness who is worshipped as creator and ruler of the universe
  b Christian Science : the incorporeal divine Principle ruling over all as eternal Spirit : infinite Mind
  2 : a being or object believed to have more than natural attributes and powers and to require human worship; specifically : one controlling a particular aspect or part of reality
  3 : a person or thing of supreme value
  4 : a powerful ruler

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s