પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો… – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

શિવ તુ મુજનો કર ઝાલી જીવાડતો સસાર રે.

જીવ તુ સાથે સ્વાસ બનીને ભજતો શ્રી ઓમકારને.

નિશદિન તારા જાપ જપીને કરતો સારા કામ રે..

શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને તરાવતો સસાર રે..

સમયસાથ લઉ સ્વાસ છતાએ મારો સરકે કાળ રે.

શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે,

મન મારીને કહેતો પ્રણવ જપ ને તુ ઓમકારને,

શિવની સાથે શક્તિ નાચે ન્રુત્ય કરે નટરાજ રે.

પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,

જપતો નિશદિન રાજ પ્રભુને પુરણ કરવા કાજ રે.

સદાશિવ તુ પ્યાર મારો, રટુ તુજને દિનરાત રે.

શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે.

સદાકાળ ઓમકારેશ્વર રાખુ ર્હુદિયા માય રે,

જીવ સાથે શિવ નાચે શક્તિ આદી શક્તિ ઓમકાર રે.

ઓમકારના જાપ જપતો જીવુ જીવન કાળને,

કાળરાત્રિ ને નાશ કરી ઓમકાર તણાના ગાનને.

મ્રુત્યુ ની પળ પળ ને જીવતા રટતો રહુ ઓમકારને.

પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.

પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, નિશદિન તારો સાથ રે.

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.

પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, પ્રાણ મારો સાથ રે.

તુજ મન્ત્રના ગુણલા ગાતો , પ્રાણ મારો સાથ રે.

સદાશિવ તુ પ્રાણ મારો રટુ તુજ ને દિનરાત રે..

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

5 responses »

 1. જપતો નિશદિન ‘રાજ’ પ્રભુને પુરણ કરવા કાજ રે.
  ‘રાજ઼’ તો આજકાલ પ્રભુભક્તિમા લીન થઈ ગયા લાગે છે.
  સુંદર રચના !

 2. E mAIL FROM NAVIN T

  Dear Rajendra,

  I still surprise!
  How is it that inspite of living in USA for decades you have still acquired command over Gujarati Language – not only language but also you can write.I would say far better than the writers here. In the past I had suggested that you should keep records of your writings and should come out with a book – yes,I would say that you should be in the line of our laurates writers poets etc. Not an exaggeration but, I tell you from the bottom of my heart – being a devotee of Lord shiva I always prefer to digest the peom like this.
  Remembrance to your entire family – navin jai mahadev

 3. પ્રણવ કહેતો ……

  ” જીવ તુ સાથ મારો સ્વાસ મારો નમુ તુજને દિન રાત,

  સમય તુ સાથ મારો સ્વાસો સ્વાસે સરકતો સદા કાળ.

  મન મારી ને કહેતો પ્રણવ મુઝને મનાવે દિન રાત,

  જીવ તુ સાથ મારો સ્વાસ મારો નમુ તુજ ને દિન રાત.”

 4. Reply by K.R.Yaadagiri Rao on June 5, 2011 at 11:47pm
  MEANING OF OM
  ===============================================================
  Before the beginning, the Brahman (absolute reality) was one and non-dual. It thought, “I am only one — may I become many.” This caused a vibration which eventually became sound, and this sound was Om. Creation itself was set in motion by the vibration of Om. The closest approach to Brahman is that first sound, Om. Thus, this sacred symbol has become emblematic of Brahman just as images are emblematic of material objects.
  The vibration produced by chanting Om in the physical universe corresponds to the original vibration that first arose at the time of creation. The sound of Om is also called Pranava, meaning that it sustains life and runs through Prana or breath. Om also represents the four states of the Supreme Being. The three sounds in Om (AUM) represent the waking, dream and deep sleep states and the silence which surrounds Om represents the “Turiya” state.
  Because the first of the three states of consciousness is the waking state, it is represented by the sound “A” pronounced like “A” in accounting. Because the dream state of consciousness lies between the waking and the deep sleep states, it is represented by the letter “U” which lies between the “A” and “M”. This “U” is pronounced like the “U” in would. The last state of consciousness is the deep sleep state and is represented by “M” pronounced as in “sum.” This closes the pronunciation of Om just as deep sleep is the final stage of the mind at rest. Whenever Om is recited in succession there is an inevitable period of silence between two successive Oms. This silence represents the “fourth state” known as “Turiya” which is the state of perfect bliss when the individual self recognizes his identity with the supreme.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s