વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી.

સામાન્ય

આજે મંગળવારે…વ્યાકુળ ઈચ્છા!
પ્રારમ્ભ કરે।

“વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી.”
==========================

‘પ્રયોગ’-કર્ત્તા રક્ત-વસ્ત્ર ધારણ કરે ઔર કિસી કે સાથ અન્ન-જલ ન ગ્રગણ કરે।

અઞ્જની-તનય બલ-વીર રન-બાઁકુરે, કરત હુઁ અર્જ દોઊ હાથ જોરી,
શત્રુ-દલ સજિ કે ચઢ઼ે ચહૂઁ ઓર તે, તકા ઇન પાતકી ન ઇજ્જત મેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, લેહુ તેહિ ઝપટ મત કરહુ દેરી,
માતુ કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, અઞ્જની-સુવન મૈં સરન તોરી।।૧

પવન કે પૂત અવધૂત રઘુ-નાથ પ્રિય, સુનૌ યહ અર્જ મહારાજ મેરી,
અહૈ જો મુદ્દઈ મોર સંસાર મેં, કરહુ અઙ્ગ-હીન તેહિ ડારૌ પેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, કરહુ તેહિ ચૂર લંગૂર ફેરી,
પિતા કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, પવન કે સુવન મૈં સરન તોરી।।૨

રામ કે દૂત અકૂત બલ કી શપથ, કહત હૂઁ ટેરિ નહિ કરત ચોરી,
ઔર કોઈ સુભટ નહીં પ્રગટ તિહૂઁ લોક મેં, સકૈ જો નાથ સૌં બૈન જોરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, લેહુ તેહિ પકરિ ધરિ શીશ તોરી,
ઇષ્ટ કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, રામ કા દૂત મૈં સરન તોરી।।૩

કેસરી-નન્દ સબ અઙ્ગ વજ્ર સોં, જેહિ લાલ મુખ રંગ તન તેજ-કારી,
કપીસ વર કેસ હૈં વિકટ અતિ ભેષ હૈં, દણ્ડ દૌ ચણ્ડ-મન બ્રહ્મચારી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, કરહૂ તેહિ ગર્દ દલ મર્દ ડારી,
કેસરી કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૪

લીયો હૈ આનિ જબ જન્મ લિયો યહિ જગ મેં, હર્યો હૈ ત્રાસ સુર-સંત કેરી,
મારિ કૈ દનુજ-કુલ દહન કિયો હેરિ કૈ, દલ્યો જ્યોં સહ ગજ-મસ્ત ઘેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, હનૌ તેહિ હુમકિ મતિ કરહુ દેરી,
તેરી હી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૫

નામ હનુમાન જેહિ જાનૈં જહાન સબ, કૂદિ કૈ સિન્ધુ ગઢ઼ લઙ્ક ઘેરી,
ગહન ઉજારી સબ રિપુન-મદ મથન કરી, જાર્યો હૈ નગર નહિં કિયો દેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, લેહુ તેહી ખાય ફલ સરિસ હેરી,
તેરે હી જોર કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૬

ગયો હૈ પૈઠ પાતાલ મહિ, ફારિ કૈ મારિ કૈ અસુર-દલ કિયો ઢેરી,
પકરિ અહિ-રાવનહિ અઙ્ગ સબ તોરિ કૈ, રામ અરુ લખન કી કાટિ બેરી,
કરત જો ચગુલઈ મોર દરબાર મેં, કરહુ તેહિ નિરધન ધન લેહુ ફેરી,
ઇષ્ટ કી આનિ તોહિ, સુનહુ પ્રભુ કાન સે, વીર હનુમાન મૈં સરન તેરી।।૭

લગી હૈ શક્તિ અન્ત ઉર ઘોર અતિ, પરેઊ મહિ મુર્છિત ભઈ પીર ઢેરી,
ચલ્યો હૈ ગરજિ કૈ ધર્યો હૈ દ્રોણ-ગિરિ, લીયો ઉખારિ નહીં લગી દેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, પટકૌં તેહિ અવનિ લાંગુર ફેરી,
લખન કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૮

હન્યો હૈ હુમકિ હનુમાન કાલ-નેમિ કો, હર્યો હૈ અપ્સરા આપ તેરી,
લિયો હૈ અવિધિ છિનહી મેં પવન-સુત, કર્યો કપિ રીછ જૈ જૈત ટૈરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, હનો તેહિ ગદા હઠી બજ્ર ફેરી,
સહસ્ત્ર ફન કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૯

કેસરી-કિશોર સ-રોર બરજોર અતિ, સૌહૈ કર ગદા અતિ પ્રબલ તેરી,
જાકે સુને હાઁક ડર ખાત સબ લોક-પતિ, છૂટી સમાધિ ત્રિપુરારી કેરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દરબાર મેં, દેહુ તેહિ કચરિ ધરિ કે દરેરી,
કેસરી કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૧૦

લીયો હર સિયા-દુખ દિયો હૈ પ્રભુહિં સુખ, આઈ કરવાસ મમ હૃદૈ બસેહિતુ,
જ્ઞાન કી વૃદ્ધિ કરુ, વાક્ય યહ સિદ્ધ કરુ, પૈજ કરુ પૂરા કપીન્દ્ર મોરી,
કરત જો ચુગલઈ મોર દેરબાર મેં, હનહુ તેહિ દૌરિ મત કરૌ દેરી,
સિયા-રામ કી આનિ તોહિ, સુનૌ પ્રભુ કાન દે, વીર હનુમાન મૈં સરન તોરી।।૧૧

ઈ ગ્યારહો કવિત્ત કે પુર કે હોત હી પ્રકટ ભએ,
આએ કલ્યાણકારી દિયો હૈ રામ કી ભક્તિ-વરદાન મોહીં।
ભયો મન મોદ-આનન્દ ભારી ઔર જો ચાહૈ તેહિ સો માઁગ લે,
દેઊઁ અબ તુરન્ત નહિ કરૌં દેરી,
જવન તૂ ચહેગા, તવન હી હોએગા, યહ બાત સત્ય તુમ માન મેરી।।૧૨

ઈ ગ્યારહાઁ જો કહેગા તુરત ફલ લહૈગા, હોગા જ્ઞાન-વિજ્ઞાન જારી,
જગત જસ કહેગા સકલ સુખ કો લહૈગા, બઢ઼ૈગી વંશ કી વૃદ્ધિ ભારી,
શત્રુ જો બઢ઼ૈગા આપુ હી લડ઼િ મરૈગા, હોયગી અંગ સે પીર ન્યારી,
પાપ નહિં રહૈગા, રોગ સબ ઢહૈગા, દાસ ભગવાન અસ કહત ટેરી।।૧૩

યહ મન્ત્ર ઉચ્ચારૈગા, તેજ તબ બઢ઼ૈગા, ધરૈ જો ધ્યાન કપિ-રુપ આનિ,
એકાદશ રોજ નર પઢ઼ૈ મન પોઢ઼ કરિ, કરૈ નહિં પર-હસ્ત અન્ન-પાની।
ભૌમ કે વાર કો લાલ-પટ ધારિ કૈ, કરૈ ભુઈં સેજ મન વ્રત ઠાની,
શત્રુ કા નાશ તબ હો, તત્કાલહિ, દાસ ભગવાન કી યહ સત્ય-બાની।।૧૪

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. Thanks to Pragnaju who put the above prayer of Shri Ramasevak Hanumanji on my Poem….of January 2009.

  સિયા રામ -Sia Rama January 19, 2009
  Filed under: Rajendra Trivedi, પ્રકીર્ણ — dhavalrajgeera @ 2:50 pm Edit This

  સિયા રામ
  ————

  સિયા રામના
  આજે દર્શન
  મંદિર મારે જાવું.
  એજ મારી છે
  વ્યાકુળ ઈચ્છા!

  રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s