જીવી રહ્યો પણ જીવ તુ સમજી નથી શક્યો! તુ કોણ છે? – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

જીવી રહ્યો પણ જીવ તુ સમજી નથી શક્યો!

તુ કોણ છે?

દુર છુ છતા મને તુ સાથ આપતો.

તુ સારથી બની સમયના સ્વાસ પુરતો,

તુ પ્રાણ થઈ સદા મને તુ પ્રાણ આપતો.

તુ પ્રેમના બળે સદા પીગાળતો રહ્યો.

જીવી રહ્યો પણ જીવ તુ સમજી નથી શક્યો!

તુ કોણ છે?

તુ ધાન થઈ સદા મને જમાડતો રહ્યો,

તુ મનની આગને સદા બુઝાવતો રહ્યો.

તુ સ્વપ્નમા સદા મને જગાડતો રહ્યો,

તુ વહાલથી સદા મને હસાવતો રહ્યો.

જીવી રહ્યો પણ જીવ તુ સમજી નથી શક્યો!

તુ કોણ છે?

તુ આખના ઉજાશ મા નિહાળતો રહ્યો,

તુ કાનના રણકારમા રમાડતો રહ્યો,

તુ સ્પર્શના સવેદમા સાકારતો રહ્યો,

આ જીવે તુ શિવ બની રાજતો રહ્યો,

તુ આતમ અજવાળે મને ઝાખતો રહ્યો,

જીવી રહ્યો પણ જીવ તુ સમજી નથી શક્યો!

તુ કોણ છે?

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

  1. Dear Rajendra –

    It is almost more than 35 years since I visited Haveli’s pole. Ofcourse, I have passed through that pole but never went inside as nobody like you is available there. I have very sweet memory of all of us – Yes your memory is very sharp – you still remember our golden club – anyway we the members periodically meet in this way – Wishing you a merry christmas and a happy and prosperous new year –

    Navin jai mahadev

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s