તમારી વીવેકબુદ્ધીથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો – ગૌતમ બુદ્ધ

સામાન્ય

હે, લોકો !
હું જે કંઈ કહું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં.
તમારી પુર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને પણ ખરું માનશો નહીં.
આવું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહીં.
તર્કસીદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં.
લૌકીક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં.
સુંદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહીં.
તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહીં.
હું પ્રસીદ્ધ સાધુ છું, પુજ્ય છું, એવું જાણી સાચું માનશો નહીં.
પણ
“તમારી વીવેકબુદ્ધીથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો,”

–ગૌતમ બુદ્ધ

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. BASIC TEACHINGS OF THE BUDDHA
  Chapter 1
  THE THREE UNIVERSAL TRUTHS

  One day, the Buddha sat down in the shade of a tree and noticed how beautiful the countryside was. Flowers were blooming and trees were putting on bright new leaves, but among all this beauty, he saw much unhappiness. A farmer beat his ox in the field. A bird pecked at an earthworm, and then an eagle swooped down on the bird. Deeply troubled, he asked, “Why does the farmer beat his ox? Why must one creature eat another to live?”

  During his enlightenment, the Buddha found the answer to these questions. He discovered three great truths. He explained these truths in a simple way so that everyone could understand them.

  1. Nothing is lost in the universe

  The first truth is that nothing is lost in the universe. Matter turns into energy, energy turns into matter. A dead leaf turns into soil. A seed sprouts and becomes a new plant. Old solar systems disintegrate and turn into cosmic rays. We are born of our parents, our children are born of us.

  We are the same as plants, as trees, as other people, as the rain that falls. We consist of that which is around us, we are the same as everything. If we destroy something around us, we destroy ourselves. If we cheat another, we cheat ourselves. Understanding this truth, the Buddha and his disciples never killed any animal.

  2. Everything Changes

  The second universal truth of the Buddha is that everything is continuously changing. Life is like a river flowing on and on, ever-changing. Sometimes it flows slowly and sometimes swiftly. It is smooth and gentle in some places, but later on snags and rocks crop up out of nowhere. As soon as we think we are safe, something unexpected happens.

  Once dinosaurs, mammoths, and saber-toothed tigers roamed this earth. They all died out, yet this was not the end of life. Other life forms like smaller mammals appeared, and eventually humans, too. Now we can even see the Earth from space and understand the changes that have taken place on this planet. Our ideas about life also change. People once believed that the world was flat, but now we know that it is round.

  3. Law of Cause and Effect

  The third universal truth explained by the Buddha is that there is continuous changes due to the law of cause and effect. This is the same law of cause and effect found in every modern science textbook. In this way, science and Buddhism are alike.

  The law of cause and effect is known as karma. Nothing ever happens to us unless we deserves it. We receive exactly what we earn, whether it is good or bad. We are the way we are now due to the things we have done in the past. Our thoughts and actions determine the kind of life we can have. If we do good things, in the future good things will happen to us. If we do bad things, in the future bad things will happen to us. Every moment we create new karma by what we say, do, and think. If we understand this, we do not need to fear karma. It becomes our friend. It teaches us to create a bright future.
  The Buddha said,

  “The kind of seed sown
  will produce that kind of fruit.
  Those who do good will reap good results.
  Those who do evil will reap evil results.
  If you carefully plant a good seed,
  You will joyfully gather good fruit.”
  Dhammapada

  Thanks : Following the Buddha’s Footsteps
  Instilling Goodness School
  City of Ten Thousand Buddhas
  Talmage, CA 95481

  Editor
  Tulsidal

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s