રણભૂમિમાં અર્જુનની કાયરતા સામે કૃષ્ણનો સંદેશ

સામાન્ય

રણભૂમિમાં અર્જુનની કાયરતા સામે કૃષ્ણનો સંદેશ
=====================================

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः

શ્રી ભગવાન બોલ્યા – હે અર્જુન, તુ તો જે શોક કરવા યોગ્ય નથી તેવા મનુષ્યો પ્રત્યે શોક કરે છે અને પંડિતોના વચનો કહે છે, પરંતુ જેમના પ્રાણ જતા રહ્યા છે, તેમને માટે અને જેમના પ્રાણ નથી ગયા તેમને માટે પણ પંડિતો શોક નથી કરતા.

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥

ન તો એવુ છે કે હુ કોઈ કાળમાં નહોતો, કે તુ નહોતો અથવા આ રાજા લોકો નહોતા અને ન તો એવુ છે કે આગળ આપણે બધા નહી રહીએ.

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

જેમ જીવાત્માના આ શરીરમાં બાળપણ, જવાની અને વૃધ્ધાવસ્થા હોય છે, તેવી જ રીતે બીજા શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ વિષયમાં વીર પુરૂષો મોહિત નથી થતા.

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुः खदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥

હે કુંતી પુત્ર! શરદી-ગરમી અને સુખ-દુ:ખને આપનારા ઈન્દ્રિય અને વિષયોના સંયોગ તો ઉત્પત્તિ-વિનાશશીલ અને અનિત્ય છે, તેથી હે ભારત ! તૂ એને સહન કર.

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥

કારણ કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ દુ:ખ-સુખને સમાન સમજનારા જે ધીર પુરૂષને આ ઈન્દ્રીય અને વિષયોના સંયોગ વ્યાકુળ નથી કરતા તે મોક્ષના યોગ્ય હોય છે.

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥

અસત વસ્તુની તો સત્તા નથી અને સતનો અભાવ નથી. આ રીતે આ બંનેનું તત્વ તત્વજ્ઞાની પુરૂષો દ્વારા જોવામાં આવ્યા છે.

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥

નાશરહિત તો તૂ તેને જાન, જેનાથી આ સમગ્ર જગત-દ્રશ્યવર્ગ ફેલાયુ છે. અ અવિનાશીનો વિનાશ કરવામાં કોઈ પણ સમર્થ નથી.

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥

આ નાશરહિત, અપ્રમેય, નિત્યસ્વરૂપ જીવાત્માના આ બધા શરીર નાશવંત કહેવામાં આવ્યા છે, તેથી, હે ભરતવંશી અર્જુન ! તુ યુધ્ધ કર.

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥

જેઓ આ આત્માને મારનારો સમજે છે અને જે આને મારે છે એ બંને નથી જાણતા કે આ આત્મા હકીકતમાં તો નથી કોઈને મારતો કે ન તો કોઈના દ્વારા મારી શકાય છે.

न जायते म्रियते वा कदाचि-
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो-
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

આ આત્મા કોઈ પણ કાળમાં ન તો જન્મે છે કે ન તો મરે છે અને ન તો એ ઉત્પન્ન થઈને ફરી જન્મનારો છે કારણ કે આ અજન્મેલો,નિત્ય,સનાતન અને પુરાતન છે, શરીર મરવા છતા આત્મા નથી મરતો.

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥

હે પૃથાપુત્ર અર્જુન ! જે પુરૂષ આ આત્માને નાશરહિત, નિત્ય, અજન્મેલો અને અવ્યય જાણે છે, તે પુરૂષ કેવી રીતે કોઈને મરાવે છે અને કેવી રીતે કોઈને મારી શકે છે ?

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्ढाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રોને ત્યાગીને બીજા નવા વસ્ત્રોને ગ્રહણ કરે છે, તેવી જ રીતે જીવાત્મા જૂના શરીરને ત્યાગીને બીજા નવા શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

આ આત્માને શસ્ત્ર નથી કાપી શકતા, આગ આને સળગાવી શકતી નથી, આને પાણી ઓગળાવી શકતી નથી કે વાયુ સુકાવી શકતી નથી.
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

કારણ કે આ આત્મા સારી છે, આ આત્મા અદાહ્ય અને નિ:સંદેહ અશોષ્ય છે અને આ આત્મા હંમેશા, સર્વવ્યાપી, અચલ,સ્થિર રહેનારી અને સનાતન છે.

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि॥

હે અર્જુન સમ્રગ પ્રાણી જન્મ પહેલાથી અપ્રકટ હતા અને મર્યા પછી પણ અપ્રકટ થનારા છે, ફક્ત વચ્ચે જ પ્રગટ છે, પછી આવી સ્થિતિમાં શુ શોક કરવો ?

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥

કોઈ એક મહાપુરૂષ જ આ આત્માને આશ્ચર્યની જેમ જુએ ક હ્હે અને એવી જ રીતે બીજો મહાપુરૂષ જ આના તત્વને આશ્ચર્યની જેમ વર્ણન કરે છે અને બીજો કોઈ અધિકારી પુરુષ જ આને આશ્ચર્યની જેમ સાંભળે છે અને કોઈ કોઈ તો સાંભળીને પણ નથી જાણતા.

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

હે અર્જુન ! આ આત્મા સૌના શરીરમાં હંમેશા જ અવાધ્ય (જેનો વધ નહી કરી શકાય ) છે. આ કારણે સંપૂર્ણ પ્રાણીયોના માટે તુ શોક કરવા યોગ્ય નથી.

From Bhagavat Geeta

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

3 responses »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s