” गीरा अनयन नयन बिनु बानी.”- રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

” गीरा अनयन नयन बिनु बानी.”

=============================

જે બોલી શકે છે તેને નેત્ર નથી

ને જે જોઈ શકે છે તેને વાણી નથી.

મન આત્માને પુછે છે. મગજ વિચારે્ છે.

આ અનુભુતી ને કેવી રીતે વર્ણવી શકાય?

આ કારણને કોઈ વાચા આપી સમજાવશે?

આવુ જીવનમા બનતુ આવ્યુ છે.

જન્મ થી મ્રુત્યુ સુધી .

નેત્ર ને રોજ જોવા મળે પણ ક્યાથી બોલી શકે કે સાભળી શકે ?

જીભ બોલી શકે પણ કેવી રીતે તે જોઈ શકે કે સાભળી શકે ?

અને કાન સાભળી શકે પણ બોલી પણ ન શકે કે જોઈ પણ ના શકે !

આ કોણ છે જે બધાને યોગદ્વારા એક કરી આ જીવન,

આત્માનન્દ ને પર આનન્દ નો અનુભવ કરાવે છે ને પરમાત્મા ની નિકટ લાવે છે.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

8 responses »

 1. MAYUR DAVE said,

  “”We have a choice: to plough new grounds or let the weeds grow.”
  Jonathan Westover

  So work everyday to make beautiful flowers in your Garden of Life instead of letting weeds grow into jungle. Good Day !

  Date: Sun, 16 May 2010 02:10:22 +0000

 2. “ઉંચા વિચારો સાથે ,
  હોય તેટલામાં આનંદ રાખી,
  નાના મા નાના માણસ નો ખ્યાલ રાખીને જીવો
  તેજ સાચી જીંદગી!”

  Dr. Bharat Makawana

 3. આ કોણ છે જે બધાને યોગદ્વારા એક કરી આ જીવન,

  આત્માનન્દ ને પર આનન્દ નો અનુભવ કરાવે છે ને પરમાત્મા ની નિકટ લાવે છે.

  યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ।

  તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થા: પ્રકાશન્તે મહાત્મન:।।

  ‘જિસ મહાત્મા કે હૃદય મેં પરમાત્મા કે પ્રતિ પરમ ભક્તિ હો ઔર વૈસી હી ભક્તિ ગુરુ મેં ભી હો ઉસે શાસ્ત્ર મેં કહે ગયે ધર્મ, અર્થ, કામ ઔર મોક્ષ રૂપ

  અર્થ અથવા શ્રુતિ મેં કથિત વચનોં કા અર્થ પ્રકાશિત હોતા હૈ।’

 4. Shree Hari Ram Ram

  WHAT IS SATSANG (GOOD COMPANY) ?

  To accept Truth is Satsang.

  Giving up attachment for the perishable is also Satsang.

  By mere listening, Satsang does not happen. Satsang means, establishing a link with Sat (Truth, Real, Eternal, the Imperishable) and giving Sat (Truth) importance.

  To love God is “Satsang” and to detach from liking the perishable is also Satsang.

  Satsang is not available easily by one’s own efforts, but with the special grace of God.

  When there is selfishness, there is no Satsang, but only its opposite.

  Just like when there is limited heat in the body (weak digestion), food is not digested, similarly when there is no inner quest for knowing the truth, then the good thoughts (satsang) are not imbibed.

  To see in everybody the all-pervasive God is Satsang (the link with Sat).

  Satsang is not repeatedly possible just like human birth is not repeatedly possible.

  To have opportunity for Satsang, is a sign of a very special divine grace from God.

  SIGNIFICANCE OF SATSANG (GOOD COMPANY)

  What is the significance and value of Satsang (Good Company)? And when does one benefit from Satsang?

  Just as food is essential to sustain a body, similarly for spiritual life (parmarthic jeev), Satsang is essential.

  In business both gains and losses take place, but in Satsang, there is only profit, never a loss.

  From satsang (keeping the company of pious people) man gains even more than through spiritual practices and meditation in solitude.

  To carry out spiritual practices is like working to earn money, while doing satsang (of holy people), it is like sitting on the lap (being adopted by) of a wealthy person. Just like an adopted person inherits all the wealth of his new parents, similarly, through satsang, even without doing any spiritual practices, these practices (sadhan) happen automatically.

  By giving importance to the ideas in Satsang, thoughts are significantly purified and morbid feelings get destroyed.

  In satsang (virtuous company), even without effort one is spiritually uplifted, and by kusang (bad company), even without doing anything, he falls.

  Without giving up the association of unholy (kusang), there is no obvious gain from Satsang (good company).

  Satsang (pious company), good thoughts, holy scriptures and sorrow, all four are able to dissolve the linkage with the world for a discerning person.

  Even after years of spiritual practice and self inquiry, the Truth that remains unattainable, it can be realized in no time through Satsang.

  KUSANG (Bad Company)

  It is kusang (bad company) to accept one’s relationship with the body and the world.

  Kusang (Bad company) itself does not harm, but in accepting bad company, it becomes detrimental.

  Non-believers in God, the other world and righteousness (Dharma) – company of such atheists is kusang and the cause of the worst downfall in man.

  The more attached one is to sense pleasures, the more inertness arises in the intellect, by which even matters of true essence whether read or heard in satsang (pious company), become incomprehensible.

  With the desire to gain something from the world, kusang (bad company) begins.

  Where there is selfishness, there is no Satsang. There is only Kusang.

  When there is inner weakness (faults) in a person, only then there is impact from external kusang (bad company). The reason is, that likes attract and unlikes do not.

  Under all circumstances, one learns the art of happiness only through Satsang.

  Compiled from Swamiji’s book – DROPS OF NECTAR

 5. પ્રભુ વસે ઘટ માંહી રે October 6, 2007
  Filed under: મૂળશંકર ત્રિવેદી — સુરેશ @ 1:00 am Edit This

  પ્રભુ વસે ઘટમાંહી રે, શાને શોધો બા’ર ફરી,
  કહું છું હું તો સાચું રે, ખોળો તેનું ધ્યાન ધરી. …. પ્રભુ

  કામ, ક્રોધ માયા ને મમતા રખડાવે બા’ર,
  જો તેને કબજે રાખો તો પ્રભુ મળે નિર્ધાર. . …. પ્રભુ

  કામરાજને કેદ કરો તો ક્રોધ જશે જ ધરાર
  માયા મમતા મરશે ત્યારે નહિ લાગે કોઈવાર. . …. પ્રભુ

  પ્રભુ મેળવવા સહેલ નથી એ મરજીવાનાં કામ,
  પ્રભુ મેળવવા દિલ ચાહે તો હૃદયે રાખો રામ. . …. પ્રભુ

  અનેક ભક્તો પ્રભુએ તાર્યા, રાખ્યા નિજની પાસ,
  ’મુળજી’ને તું તારજે તે દાસ તણો છે દાસ. . …. પ્રભુ

 6. ઉપનિષદના ઋષિ કહે છે

  ‘हृदि हृदेष आत्मा’।

  ગીતા કહે છે, ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेडर्जुन तिष्ठति ।’

  ઈશ્વર સૌના હૃદયપ્રદેશમાં વાસ કરે છે. એને મળવા માગનારે ત્યાં જ મનને

  એકાગ્ર અથવા કેન્દ્રિત કરીને એમને પામવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s