વિદાય – દિનેશ ઓ. શાહ

સામાન્ય

                           વિદાય

 

                                       

           ચાંદોજતોરહ્યોહવેચાંદનીરહીનથી

           ઉભુંમકાન    પણરોનકરહીનથી

           સુરજઆથમીગયોહવેસંધ્યારહીનથી

           ગાનાર એક ચાલી ગઈ મહેફિલ રહીનથી

           આવજોકહીદીધુંહવેવાતોરહીનથી

           મંઝીલતોઆવીસફરબાકીરહીનથી

           ઝાકળ ઉડી ગયું  હવે ભીનાશ રહીનથી

           બગીચાની ભીની સુવાસ આજે રહીનથી

           દાતાર સૌ ચાલી ગયા પરબ રહીનથી

           આવો નથી કહેનાર હવે તરસ રહીનથી 

           દેવા બધા ચૂકવી દીધા બચત રહીનથી

           સ્વજનો ગયા પછી હવે તાકાત રહીનથી  

 

           દિનેશ શાહ , ગેઇન્સવિલફ્લોરીડા , યુ.એસ..   

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. He is leaving on Aug 4th to Niagra Falls…He send this saying,
  Dear Friends,
  Greetings from Andover, MA. I will be in Long Island from next Monday with my daughter’s family. The following is my most recent poem. Of course, it is sad, but then sadness comes from within the heart! Any comment to improve the imperfections left in the poem from literary point of view will be highly appreciated. With best wishes and thanks,
  Dinesh O. Shah
  The First Charles Stokes Professor and Founding Director Emeritus of the Center for Surface Science and Engineering (1984-2008), 425 Chemical Engineering Department,
  University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA
  Email: dineshoshah@yahoo.com Phone (Cell) 352-871-4993
  Website: http://www.che.ufl.edu/shah/GroupPublications.html
  AND
  Dinesh O. Shah, Founding Director (2008-Present)
  Shah-Schulman Center for Surface Science and Nanotechnology,
  Dharmsinh Desai University, Nadiad, 387001 Gujarat, India
  Phone: 91- 94290 62293

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s