Life Changes – ‘ હું શુદ્ધા ત્માછું.’

સામાન્ય

Rajendra Trivedi, M.D. August 30, 2007 at 7:59 pm

 

Rajendra Trivedi, M.D. August 30, 2007 at 7:59 pm

જન્મ થયો ને જીવન શરુ.

સમય વાપરવાનો શરુ!
શરીર પણ જીવને ટકાવવા કેટલાય શરીરના કોષોના ભોગે મોટું થતુ જાય.
બાળક માંથી યુવાન અને  યુવાન માંથી વૃધ્ધને મારતુ મારતુ મૃત્યુને મળે.
આખા જીવનમા આજ યુધ્ધ.
હિંસા અને અહિંસા સાથે!
જીવને બન્નેના સાક્ષી સાથે મોતને મળવુ રહયુ.
શું જીવનના પાયામાં જ હીંસાછે?
કેવળ અહીંસા શક્યછે ખરી?
વાપરવું સહેલ છે, સંવર્ધન કરવું જ કઠણછે. પણ સંવર્ધન થી જ નવરચના થાયછે ને ?

એમ પણ બને!…..

અંગંગલિતં, પલિતંમુંડં,
દશનવિહીન જાતંતુંડમ,
વૃદ્ધોયાતિ ગૃહીત્વાદંડં,
તદપિનમુંચતિ આશાપિંડમ્.

So, Start with

” સોsહમમંત્ર”.સાથે

With Each breath …

સતત ‘ હુંશુદ્ધાત્માછું.’ – એભાવનુંરટણ.

 

રાજેન્દ્ર્


About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

7 responses »

 1. Dear Pragnaben,

  Thank you

  Rajendra

  વાધી રહ્યો છું હું અરવે ઇશારે
  અતિતના અણસારને સ્નેહલ સહારે
  જીંદગીના આ કિનારા લાંઘતો
  હે જીવન તારે અને મારે વિતેલી કાલએ.

  આજ હું રમણે ચઢ્યો,રાધાકૃષ્ણના એ સહારે.
  સારું ચિદાકાશ છે ઝ્ળકી રહ્યું મારે ઊરે ચીરકાલથી નર્તન તરંગે

  મુક્ત મધુરા તારલાના તેજથી આકાશને અવની પટે
  હવે ચાકડે ચઢવા અધીરા તેજથી દીપ્તિ થકી અંતર પ્રભાના.

  અંતરે બસ એક એ ઉકળાટ છે
  ક્યારે મળીને હું ભળું મારા હ્રુદયના રામમા.
  રામ, શ્યામ,રાધા-ન અળગું કાંઇએ
  મુક્ત સૌ બંધન હવે ત્યાં કોઇના

  તુજ બંધને જે સદા ભૌતિક દીશામા રાચતા
  ત્યાં હું નથી ત્યાં અન્ય બંધન શા રહ્યા?
  હું,’હું’ મટ્યો ના તું રહ્યો, ‘તેને’ ન ત્યાં કો સ્થાન છે.
  એક જ નિશા એક જ ધરા સૌ કાંઇ એકાકાર છે.

  શું રાધા, શું કૃષ્ણ ના રામ ને સીતા ઘડી અળગા રહે
  રામ સીતા સ્ શ્યામ રાધા કોઇના અળગું હવે અંતર થકી
  અતીતના નર્તન સહુ રાસે ચઢેલુ રાસ આ જીવન રહ્યું જે પ્રાંગરી
  અંબર અને અવનિ પટે ક્ષણ ક્ષણ સહુ શૃગારતો.

  રાસને રમણે ચઢ્યો આ કૃષ્ણ-રાધા પારણે

  Life Changes – ‘ હુંશુદ્ધાત્માછું.’
  dhavalrajgeera | September 9, 2011 at 4:07 pm | Categories: અંતરની વાણી, Gujarati | URL: http://wp.me/p1XIz-wd

  Rajendra Trivedi, M.D. August 30, 2007 at 7:59 pm

  જન્મથયોનેજીવનશરુ.

  સમયવાપરવાનોશરુ!
  શરીરપણજીવનેટકાવવાકેટલાયશરીરનાકોષોનાભોગેમોટુંથતુજાય.
  બાળકમાંથીયુવાનઅનેયુવાનમાંથીવૃધ્ધનેમારતુમારતુમૃત્યુનેમળે.
  આખાજીવનમાઆજયુધ્ધ.
  હિંસાઅનેઅહિંસાસાથે!
  જીવનેબન્નેનાસાક્ષીસાથેમોતનેમળવુરહયુ.
  શુંજીવનનાપાયામાંજહીંસાછે?
  કેવળઅહીંસાશક્યછેખરી?
  વાપરવુંસહેલછે, સંવર્ધનકરવુંજકઠણછે. પણસંવર્ધનથીજનવરચનાથાયછેને ?

  એમપણબને!…..
  અંગંગલિતં, પલિતંમુંડં,
  દશનવિહીનજાતંતુંડમ,
  વૃદ્ધોયાતિગૃહીત્વાદંડં,
  તદપિનમુંચતિઆશાપિંડમ્.
  So, Start with ” સોsહમમંત્ર”.
  સાથે Each breath with
  સતત ‘ હુંશુદ્ધાત્માછું.’ – એભાવનુંરટણ.

  રાજેન્દ્ર્

  Add a comment to this post

  WordPress.com | Thanks for flying with WordPress!
  Manage Subscriptions | Unsubscribe | Express yourself. Start a blog.

  Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser: http://subscribe.wordpress.com

 2. http://kaavyasoor.wordpress.com/category/%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%A4/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0- %E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AB%80/

  Other Poems by Rajendra Trivedi, M.D.
  ARCHIVE FOR THE ‘રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી’ CATEGORY

  હુ તો છુ ત્યાનો ત્યા – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી – http://kaavyasoor.wordpress.com/2009/11/21/tyaa_rajendra/
  Posted by: સુરેશ on November 21, 2009

  મ્રુત્યુ – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી http://kaavyasoor.wordpress.com/2009/02/05/death_rajendra/
  Posted by: સુરેશ on February 5, 2009

  ” રવ “- રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
  http://kaavyasoor.wordpress.com/2009/01/12/%E2%80%9D- %E0%AA%B0%E0%AA%B5-%E2%80%9C- %E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0- %E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AB%80/
  Posted by: સુરેશ on January 12, 2009

  બરાક ઓબામા – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on November 7, 2008

  સાથ લઈને બેઠો છું – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on March 16, 2008

  પ્રાર્થના – ડો. રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on March 13, 2008

  क्या यही मेरा जीवन ? – राजेन्द्र त्रीवेदी
  Posted by: સુરેશ on September 24, 2007

  કોને ખબર – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on September 19, 2007

  જઠરાગ્ની – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on September 2, 2007

  હરીનું નામ – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on August 19, 2007

  મોત અને વીદાય – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on August 7, 2007

  ભુતકાળ ની લાય – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on August 6, 2007

  મનડુ મુઝાયું – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on July 13, 2007

  સપનાનો રાજા – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on July 11, 2007

  ઝી ટીવી – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on July 7, 2007

  તારી રાહમાં – રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on July 5, 2007

  તુ ના’વી મારી પાસ- રાજેન્દ્ર ત્રીવેદી
  Posted by: સુરેશ on June 23, 2007

 3. And

  http://kaavyasoor.wordpress.com/2009/05/12/my-life_statement/#comment-1914

  મારી જીન્દગી છે તુ!
  ————-
  ગમ યા ખુશી છે તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  સુખ ના દિવસોમાં તુ,
  દુ:ખના દિવસોમાં તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  જીન્દગીની સાથ તુ,
  મ્રુત્યુ સમયે પણ તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  મારી સારી ઉમ્રમા,
  એક જ કમી છે તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  સારી જીન્દગીમાં,
  કેમ તું અજનબી?
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  ——————————————-
  Rajendra * (Idea from Sufi Singer’s prayer)

 4. મારી આંખ ખુલે તો છે સારું ! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
  ==============================

  મુજને મનમા નિશદિન થાતુ આ જીવન શુ છે મારૂ ?

  મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !

  મારી આંખ ખુલે તો સારું !

  મુજને મનમા નિશદિન થાતુ શા માટે જીવન મારુ ?

  મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !

  મારી આંખ ખુલે તો સારું !

  નયનાની આળસમા મે તો ના નિરખ્યા જીવન દાતા,

  ઝુરી ઝુરી જીવન ગાળ્યા અન્ધારા જીવન ભાસ્યા.

  મન મન્દીરમા બેઠા પણ સારી દુનિયા એ ઢુઢે સૌ,

  પ્રાણ પિયુને મેળવવા સૌ વિરહે વિચરે દુનિયા સૌ.

  પ્રેમ ક્રુપાએ પામ્યો પ્રિતમ પિતામ્બર વાઘાધારી,

  વ્રુન્દાવનમા રાસે રમતો સૌ સાથે એ વનમાળી.

  સુતા સુતા પરોઢ થાતા આંખ ખુલે નિરખે મારી,

  મલકે સામે મુજની મારી મોહન મુરલીનો ધારી.

  રમતા રાસે રાજે આજે માણયો મનનો મોહનીયો,

  ગીતે ગીતે ગરવે ગાતૉ રાધે રાઘે ગોવિન્દો.

  રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s