શ્રી રામ શલાકા પ્રશ્નાવલી – From Tulsikrat Ramayan

સામાન્ય

શ્રી રામ શલાકા પ્રશ્નાવલી

સુ
પ્ર
બિ
હો
મુ
સુ
નુ
વિ
ધિ
રુ
સિ
સિ
રેં
બસ
હૈ
મં
સુજ
સી
સુ
કુ
ધા
બે
અં
ત્ય
કુ
જો
રિ
કી
હો
સં
રા
પુ
સુ
સી
જે
સં
રે
હો
નિ
ચિ
તુ
કા
મા
મિ
મી
મ્હા
જા
હુ
હીં
જૂ
તા
રા
રે
રી
હ્ર
કા
ખા
જિ
રા
પૂ
નિ
કો
મિ
ગો
ને
મનિ
હિ
રા
રિ
ખિ
જિ
મનિ
જં
સિં
મુ
કૌ
મિ
ધુ
સુ
કા
ગુ
નિ
તી
રિ
ના
પુ
ઢા
કા
તૂ
નુ
સિ
સુ
મ્હા
રા
હિં
સા
લા
ધી
રી
જા
હૂ
હીં
ષા
જૂ
રા
રે

 

વિધિ-શ્રીરામચન્દ્રજી કા ધ્યાન કર અપને પ્રશ્ન કો મન મેં દોહરાયેં। ફિર ઊપર દી ગઈ સારણી મેં સે કિસી એક અક્ષર અંગુલી રખેં। અબ ઉસસે અગલે અક્ષર સે ક્રમશઃ નૌવાં અક્ષર લિખતે જાયેં જબ તક પુનઃ ઉસી જગહ નહીં પહુઁચ જાયેં। ઇસ પ્રકાર એક ચૌપાઈ બનેગી, જો અભીષ્ટ પ્રશ્ન કા ઉત્તર હોગી।

 

સુનુ સિય સત્ય અસીસ હમારી। પૂજિહિ મન કામના તુમ્હારી।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડ મેં શ્રીસીતાજી કે ગૌરીપૂજન કે પ્રસંગ મેં હૈ। ગૌરીજી ને શ્રીસીતાજી કો આશીર્વાદ દિયા હૈ।

ફલઃ- પ્રશ્નકર્ત્તા કા પ્રશ્ન ઉત્તમ હૈ, કાર્ય સિદ્ધ હોગા।

 

પ્રબિસિ નગર કીજૈ સબ કાજા। હૃદય રાખિ કોસલપુર રાજા।

યહ ચૌપાઈ સુન્દરકાણ્ડ મેં હનુમાનજી કે લંકા મેં પ્રવેશ કરને કે સમય કી હૈ।

ફલઃ-ભગવાન્ કા સ્મરણ કરકે કાર્યારમ્ભ કરો, સફલતા મિલેગી।

ઉઘરેં અંત ન હોઇ નિબાહૂ। કાલનેમિ જિમિ રાવન રાહૂ।।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડ કે આરમ્ભ મેં સત્સંગ-વર્ણન કે પ્રસંગ મેં હૈ।

ફલઃ-ઇસ કાર્ય મેં ભલાઈ નહીં હૈ। કાર્ય કી સફલતા મેં સન્દેહ હૈ।

બિધિ બસ સુજન કુસંગત પરહીં। ફનિ મનિ સમ નિજ ગુન અનુસરહીં।।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડ કે આરમ્ભ મેં સત્સંગ-વર્ણન કે પ્રસંગ મેં હૈ।

ફલઃ-ખોટે મનુષ્યોં કા સંગ છોડ઼ દો। કાર્ય કી સફલતા મેં સન્દેહ હૈ।

હોઇ હૈ સોઈ જો રામ રચિ રાખા। કો કરિ તરક બઢ઼ાવહિં સાષા।।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડાન્તર્ગત શિવ ઔર પાર્વતી કે સંવાદ મેં હૈ।

ફલઃ-કાર્ય હોને મેં સન્દેહ હૈ, અતઃ ઉસે ભગવાન્ પર છોડ઼ દેના શ્રેયષ્કર હૈ।

મુદ મંગલમય સંત સમાજૂ। જિમિ જગ જંગમ તીરથ રાજૂ।।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડ મેં સંત-સમાજરુપી તીર્થ કે વર્ણન મેં હૈ।

ફલઃ-પ્રશ્ન ઉત્તમ હૈ। કાર્ય સિદ્ધ હોગા।

ગરલ સુધા રિપુ કરય મિતાઈ। ગોપદ સિંધુ અનલ સિતલાઈ।।

યહ ચૌપાઈ શ્રીહનુમાન્ જી કે લંકા પ્રવેશ કરને કે સમય કી હૈ।

ફલઃ-પ્રશ્ન બહુત શ્રેષ્ઠ હૈ। કાર્ય સફલ હોગા।

બરુન કુબેર સુરેસ સમીરા। રન સનમુખ ધરિ કાહ ન ધીરા।।

યહ ચૌપાઈ લંકાકાણ્ડ મેં રાવન કી મૃત્યુ કે પશ્ચાત્ મન્દોદરી કે વિલાપ કે પ્રસંગ મેં હૈ।

ફલઃ-કાર્ય પૂર્ણ હોને મેં સન્દેહ હૈ।

સુફલ મનોરથ હોહુઁ તુમ્હારે। રામ લખનુ સુનિ ભએ સુખારે।।

યહ ચૌપાઈ બાલકાણ્ડ પુષ્પવાટિકા સે પુષ્પ લાને પર વિશ્વામિત્રજી કા આશીર્વાદ હૈ।

ફલઃ-પ્રશ્ન બહુત ઉત્તમ હૈ। કાર્ય સિદ્ધ હોગા।

આરતી શ્રી રામાયણજી કી
~~~~~~~~~~~~~~~~~
આરતિ શ્રી રામાયણ જી કી ।
કીરતિ કલિત લલિત સિય-પી કી ॥ આરતિ……
ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ ।
બાલમીક બિજ્ઞાન બિસારદ ॥
સુક સનકાદિ શેષ અરૂ સારદ ।
બરનિ પવનસુત કીરતિ નીકી ॥ આરતિ……
ગાવત વેદ પુરાન અષ્ટદસ ।
છઓ સાસ્ત્ર સબ ગ્રંથન કો રસ ॥
સાર અંસ સમ્મત સબહી કી ॥ આરતિ……
ગાવત સંતત સંભુ ભવાની ।
અરૂ ઘટસંભવ મુનિ બિગ્યાની ॥
વ્યાસ આદિ કવિબર્જ બખાની ।
કાગભુસુંડિ ગરૂડ કે હી કી ॥ આરતિ……
કલિમલ હરનિ વિષય રસ ફીકી ।
સુભગ સિંગાર મુક્તિ જુબતી કી ॥
દલન રોગ ભવ મૂરિ અમી કી ।
તાત માત સબ બિધિ તુલસી કી ॥ આરતિ……

શ્રી રામચરિત માનસ કે સિદ્ધ ‘મન્ત્ર’નિયમ-
માનસ કે દોહે-ચૌપાઈયોં કો સિદ્ધ કરને કા વિધાન યહ હૈ કિ કિસી ભી શુભ દિન કી રાત્રિ કો દસ બજે કે બાદ અષ્ટાંગ હવન કે દ્વારા મન્ત્ર સિદ્ધ કરના ચાહિયે। ફિર જિસ કાર્ય કે લિયે મન્ત્ર-જપ કી આવશ્યકતા હો, ઉસકે લિયે નિત્ય જપ કરના ચાહિયે। વારાણસી મેં ભગવાન્ શંકરજી ને માનસ કી ચૌપાઇયોં કો મન્ત્ર-શક્તિ પ્રદાન કી હૈ-ઇસલિયે વારાણસી કી ઓર મુખ કરકે શંકરજી કો સાક્ષી બનાકર શ્રદ્ધા સે જપ કરના ચાહિયે।
અષ્ટાંગ હવન સામગ્રી
૧॰ ચન્દન કા બુરાદા, ૨॰ તિલ, ૩॰ શુદ્ધ ઘી, ૪॰ ચીની, ૫॰ અગર, ૬॰ તગર, ૭॰ કપૂર, ૮॰ શુદ્ધ કેસર, ૯॰ નાગરમોથા, ૧૦॰ પઞ્ચમેવા, ૧૧॰ જૌ ઔર ૧૨॰ ચાવલ।
જાનને કી બાતેં-
જિસ ઉદ્દેશ્ય કે લિયે જો ચૌપાઈ, દોહા યા સોરઠા જપ કરના બતાયા ગયા હૈ, ઉસકો સિદ્ધ કરને કે લિયે એક દિન હવન કી સામગ્રી સે ઉસકે દ્વારા (ચૌપાઈ, દોહા યા સોરઠા) ૧૦૮ બાર હવન કરના ચાહિયે। યહ હવન કેવલ એક દિન કરના હૈ। મામૂલી શુદ્ધ મિટ્ટી કી વેદી બનાકર ઉસ પર અગ્નિ રખકર ઉસમેં આહુતિ દે દેની ચાહિયે। પ્રત્યેક આહુતિ મેં ચૌપાઈ આદિ કે અન્ત મેં ‘સ્વાહા’ બોલ દેના ચાહિયે।
પ્રત્યેક આહુતિ લગભગ પૌન તોલે કી (સબ ચીજેં મિલાકર) હોની ચાહિયે। ઇસ હિસાબ સે ૧૦૮ આહુતિ કે લિયે એક સેર (૮૦ તોલા) સામગ્રી બના લેની ચાહિયે। કોઈ ચીજ કમ-જ્યાદા હો તો કોઈ આપત્તિ નહીં। પઞ્ચમેવા મેં પિશ્તા, બાદામ, કિશમિશ (દ્રાક્ષા), અખરોટ ઔર કાજૂ લે સકતે હૈં। ઇનમેં સે કોઈ ચીજ ન મિલે તો ઉસકે બદલે નૌજા યા મિશ્રી મિલા સકતે હૈં। કેસર શુદ્ધ ૪ આને ભર હી ડાલને સે કામ ચલ જાયેગા।
હવન કરતે સમય માલા રખને કી આવશ્યકતા ૧૦૮ કી સંખ્યા ગિનને કે લિયે હૈ। બૈઠને કે લિયે આસન ઊન કા યા કુશ કા હોના ચાહિયે। સૂતી કપડ઼ે કા હો તો વહ ધોયા હુઆ પવિત્ર હોના ચાહિયે।
મન્ત્ર સિદ્ધ કરને કે લિયે યદિ લંકાકાણ્ડ કી ચૌપાઈ યા દોહા હો તો ઉસે શનિવાર કો હવન કરકે કરના ચાહિયે। દૂસરે કાણ્ડોં કે ચૌપાઈ-દોહે કિસી ભી દિન હવન કરકે સિદ્ધ કિયે જા સકતે હૈં।
સિદ્ધ કી હુઈ રક્ષા-રેખા કી ચૌપાઈ એક બાર બોલકર જહાઁ બૈઠે હોં, વહાઁ અપને આસન કે ચારોં ઓર ચૌકોર રેખા જલ યા કોયલે સે ખીંચ લેની ચાહિયે। ફિર ઉસ ચૌપાઈ કો ભી ઊપર લિખે અનુસાર ૧૦૮ આહુતિયાઁ દેકર સિદ્ધ કરના ચાહિયે। રક્ષા-રેખા ન ભી ખીંચી જાયે તો ભી આપત્તિ નહીં હૈ। દૂસરે કામ કે લિયે દૂસરા મન્ત્ર સિદ્ધ કરના હો તો ઉસકે લિયે અલગ હવન કરકે કરના હોગા।
એક દિન હવન કરને સે વહ મન્ત્ર સિદ્ધ હો ગયા। ઇસકે બાદ જબ તક કાર્ય સફલ ન હો, તબ તક ઉસ મન્ત્ર (ચૌપાઈ, દોહા) આદિ કા પ્રતિદિન કમ-સે-કમ ૧૦૮ બાર પ્રાતઃકાલ યા રાત્રિ કો, જબ સુવિધા હો, જપ કરતે રહના ચાહિયે।
કોઈ દો-તીન કાર્યોં કે લિયે દો-તીન ચૌપાઇયોં કા અનુષ્ઠાન એક સાથ કરના ચાહેં તો કર સકતે હૈં। પર ઉન ચૌપાઇયોં કો પહલે અલગ-અલગ હવન કરકે સિદ્ધ કર લેના ચાહિયે।

૧॰ વિપત્તિ-નાશ કે લિયે
“રાજિવ નયન ધરેં ધનુ સાયક। ભગત બિપતિ ભંજન સુખદાયક।।”
૨॰ સંકટ-નાશ કે લિયે
“જૌં પ્રભુ દીન દયાલુ કહાવા। આરતિ હરન બેદ જસુ ગાવા।।
જપહિં નામુ જન આરત ભારી। મિટહિં કુસંકટ હોહિં સુખારી।।
દીન દયાલ બિરિદુ સંભારી। હરહુ નાથ મમ સંકટ ભારી।।”
૩॰ કઠિન ક્લેશ નાશ કે લિયે
“હરન કઠિન કલિ કલુષ કલેસૂ। મહામોહ નિસિ દલન દિનેસૂ॥”
૪॰ વિઘ્ન શાંતિ કે લિયે
“સકલ વિઘ્ન વ્યાપહિં નહિં તેહી। રામ સુકૃપાઁ બિલોકહિં જેહી॥”
૫॰ ખેદ નાશ કે લિયે
“જબ તેં રામ બ્યાહિ ઘર આએ। નિત નવ મંગલ મોદ બધાએ॥”
૬॰ ચિન્તા કી સમાપ્તિ કે લિયે
“જય રઘુવંશ બનજ બન ભાનૂ। ગહન દનુજ કુલ દહન કૃશાનૂ॥”
૭॰ વિવિધ રોગોં તથા ઉપદ્રવોં કી શાન્તિ કે લિયે
“દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા।રામ રાજ કાહૂહિં નહિ બ્યાપા॥”
૮॰ મસ્તિષ્ક કી પીડ઼ા દૂર કરને કે લિયે
“હનૂમાન અંગદ રન ગાજે। હાઁક સુનત રજનીચર ભાજે।।”
૯॰ વિષ નાશ કે લિયે
“નામ પ્રભાઉ જાન સિવ નીકો। કાલકૂટ ફલુ દીન્હ અમી કો।।”
૧૦॰ અકાલ મૃત્યુ નિવારણ કે લિયે
“નામ પાહરુ દિવસ નિસિ ધ્યાન તુમ્હાર કપાટ।
લોચન નિજ પદ જંત્રિત જાહિં પ્રાન કેહિ બાટ।।”
૧૧॰ સભી તરહ કી આપત્તિ કે વિનાશ કે લિયે / ભૂત ભગાને કે લિયે
“પ્રનવઉઁ પવન કુમાર,ખલ બન પાવક ગ્યાન ઘન।
જાસુ હ્રદયઁ આગાર, બસહિં રામ સર ચાપ ધર॥”
૧૨॰ નજર ઝાડ઼ને કે લિયે
“સ્યામ ગૌર સુંદર દોઉ જોરી। નિરખહિં છબિ જનનીં તૃન તોરી।।”
૧૩॰ ખોયી હુઈ વસ્તુ પુનઃ પ્રાપ્ત કરને કે લિએ
“ગઈ બહોર ગરીબ નેવાજૂ। સરલ સબલ સાહિબ રઘુરાજૂ।।”
૧૪॰ જીવિકા પ્રાપ્તિ કેલિયે
“બિસ્વ ભરણ પોષન કર જોઈ। તાકર નામ ભરત જસ હોઈ।।”
૧૫॰ દરિદ્રતા મિટાને કે લિયે
“અતિથિ પૂજ્ય પ્રિયતમ પુરારિ કે। કામદ ધન દારિદ દવારિ કે।।”
૧૬॰ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ કે લિયે
“જિમિ સરિતા સાગર મહુઁ જાહી। જદ્યપિ તાહિ કામના નાહીં।।
તિમિ સુખ સંપતિ બિનહિં બોલાએઁ। ધરમસીલ પહિં જાહિં સુભાએઁ।।”
૧૭॰ પુત્ર પ્રાપ્તિ કે લિયે
“પ્રેમ મગન કૌસલ્યા નિસિદિન જાત ન જાન।
સુત સનેહ બસ માતા બાલચરિત કર ગાન।।’
૧૮॰ સમ્પત્તિ કી પ્રાપ્તિ કે લિયે
“જે સકામ નર સુનહિ જે ગાવહિ।સુખ સંપત્તિ નાના વિધિ પાવહિ।।”
૧૯॰ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરને કે લિયે
“સાધક નામ જપહિં લય લાએઁ। હોહિં સિદ્ધ અનિમાદિક પાએઁ।।”
૨૦॰ સર્વ-સુખ-પ્રાપ્તિ કે લિયે
સુનહિં બિમુક્ત બિરત અરુ બિષઈ। લહહિં ભગતિ ગતિ સંપતિ નઈ।।
૨૧॰ મનોરથ-સિદ્ધિ કે લિયે
“ભવ ભેષજ રઘુનાથ જસુ સુનહિં જે નર અરુ નારિ।
તિન્હ કર સકલ મનોરથ સિદ્ધ કરહિં ત્રિસિરારિ।।”
૨૨॰ કુશલ-ક્ષેમ કે લિયે
“ભુવન ચારિદસ ભરા ઉછાહૂ। જનકસુતા રઘુબીર બિઆહૂ।।”
૨૩॰ મુકદમા જીતને કે લિયે
“પવન તનય બલ પવન સમાના। બુધિ બિબેક બિગ્યાન નિધાના।।”
૨૪॰ શત્રુ કે સામને જાને કે લિયે
“કર સારંગ સાજિ કટિ ભાથા। અરિદલ દલન ચલે રઘુનાથા॥”
૨૫॰ શત્રુ કો મિત્ર બનાને કે લિયે
“ગરલ સુધા રિપુ કરહિં મિતાઈ। ગોપદ સિંધુ અનલ સિતલાઈ।।”
૨૬॰ શત્રુતાનાશ કે લિયે
“બયરુ ન કર કાહૂ સન કોઈ। રામ પ્રતાપ વિષમતા ખોઈ॥”
૨૭॰ વાર્તાલાપ મેં સફલતા કે લિયે
“તેહિ અવસર સુનિ સિવ ધનુ ભંગા। આયઉ ભૃગુકુલ કમલ પતંગા॥”
૨૮॰ વિવાહ કે લિયે
“તબ જનક પાઇ વશિષ્ઠ આયસુ બ્યાહ સાજિ સઁવારિ કૈ।
માંડવી શ્રુતકીરતિ ઉરમિલા, કુઁઅરિ લઈ હઁકારિ કૈ॥”
૨૯॰ યાત્રા સફલ હોને કે લિયે
“પ્રબિસિ નગર કીજૈ સબ કાજા। હ્રદયઁ રાખિ કોસલપુર રાજા॥”
૩૦॰ પરીક્ષા / શિક્ષા કી સફલતા કે લિયે
“જેહિ પર કૃપા કરહિં જનુ જાની। કબિ ઉર અજિર નચાવહિં બાની॥
મોરિ સુધારિહિ સો સબ ભાઁતી। જાસુ કૃપા નહિં કૃપાઁ અઘાતી॥”
૩૧॰ આકર્ષણ કે લિયે
“જેહિ કેં જેહિ પર સત્ય સનેહૂ। સો તેહિ મિલઇ ન કછુ સંદેહૂ॥”
૩૨॰ સ્નાન સે પુણ્ય-લાભ કે લિયે
“સુનિ સમુઝહિં જન મુદિત મન મજ્જહિં અતિ અનુરાગ।
લહહિં ચારિ ફલ અછત તનુ સાધુ સમાજ પ્રયાગ।।”
૩૩॰ નિન્દા કી નિવૃત્તિ કે લિયે
“રામ કૃપાઁ અવરેબ સુધારી। બિબુધ ધારિ ભઇ ગુનદ ગોહારી।।
૩૪॰ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કે લિયે
ગુરુ ગૃહઁ ગએ પઢ઼ન રઘુરાઈ। અલપ કાલ વિદ્યા સબ આઈ॥
૩૫॰ ઉત્સવ હોને કે લિયે
“સિય રઘુબીર બિબાહુ જે સપ્રેમ ગાવહિં સુનહિં।
તિન્હ કહુઁ સદા ઉછાહુ મંગલાયતન રામ જસુ।।”
૩૬॰ યજ્ઞોપવીત ધારણ કરકે ઉસે સુરક્ષિત રખને કે લિયે
“જુગુતિ બેધિ પુનિ પોહિઅહિં રામચરિત બર તાગ।
પહિરહિં સજ્જન બિમલ ઉર સોભા અતિ અનુરાગ।।”
૩૭॰ પ્રેમ બઢાને કે લિયે
સબ નર કરહિં પરસ્પર પ્રીતી। ચલહિં સ્વધર્મ નિરત શ્રુતિ નીતી॥
૩૮॰ કાતર કી રક્ષા કે લિયે
“મોરેં હિત હરિ સમ નહિં કોઊ। એહિં અવસર સહાય સોઇ હોઊ।।”
૩૯॰ ભગવત્સ્મરણ કરતે હુએ આરામ સે મરને કે લિયે
રામચરન દૃઢ પ્રીતિ કરિ બાલિ કીન્હ તનુ ત્યાગ ।
સુમન માલ જિમિ કંઠ તેં ગિરત ન જાનઇ નાગ ॥
૪૦॰ વિચાર શુદ્ધ કરને કે લિયે
“તાકે જુગ પદ કમલ મનાઉઁ। જાસુ કૃપાઁ નિરમલ મતિ પાવઉઁ।।”
૪૧॰ સંશય-નિવૃત્તિ કે લિયે
“રામ કથા સુંદર કરતારી। સંસય બિહગ ઉડ઼ાવનિહારી।।”
૪૨॰ ઈશ્વર સે અપરાધ ક્ષમા કરાને કે લિયે
” અનુચિત બહુત કહેઉઁ અગ્યાતા। છમહુ છમા મંદિર દોઉ ભ્રાતા।।”
૪૩॰ વિરક્તિ કે લિયે
“ભરત ચરિત કરિ નેમુ તુલસી જે સાદર સુનહિં।
સીય રામ પદ પ્રેમુ અવસિ હોઇ ભવ રસ બિરતિ।।”
૪૪॰ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કે લિયે
“છિતિ જલ પાવક ગગન સમીરા। પંચ રચિત અતિ અધમ સરીરા।।”
૪૫॰ ભક્તિ કી પ્રાપ્તિ કે લિયે
“ભગત કલ્પતરુ પ્રનત હિત કૃપાસિંધુ સુખધામ।
સોઇ નિજ ભગતિ મોહિ પ્રભુ દેહુ દયા કરિ રામ।।”
૪૬॰ શ્રીહનુમાન્ જી કો પ્રસન્ન કરને કે લિયે
“સુમિરિ પવનસુત પાવન નામૂ। અપનેં બસ કરિ રાખે રામૂ।।”
૪૭॰ મોક્ષ-પ્રાપ્તિ કે લિયે
“સત્યસંધ છાઁડ઼ે સર લચ્છા। કાલ સર્પ જનુ ચલે સપચ્છા।।”
૪૮॰ શ્રી સીતારામ કે દર્શન કે લિયે
“નીલ સરોરુહ નીલ મનિ નીલ નીલધર શ્યામ ।
લાજહિ તન સોભા નિરખિ કોટિ કોટિ સત કામ ॥”
૪૯॰ શ્રીજાનકીજી કે દર્શન કે લિયે
“જનકસુતા જગજનનિ જાનકી। અતિસય પ્રિય કરુનાનિધાન કી।।”
૫૦॰ શ્રીરામચન્દ્રજી કો વશ મેં કરને કે લિયે
“કેહરિ કટિ પટ પીતધર સુષમા સીલ નિધાન।
દેખિ ભાનુકુલ ભૂષનહિ બિસરા સખિન્હ અપાન।।”
૫૧॰ સહજ સ્વરુપ દર્શન કે લિયે
“ભગત બછલ પ્રભુ કૃપા નિધાના। બિસ્વબાસ પ્રગટે ભગવાના।।”

 

(કલ્યાણ સે સાભાર ઉદ્ધૃત)

Thanks to Pragnaben and The E Mail….

 

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

3 responses »

 1. બહુ સરસ …..
  બહુ નાનો હતો ત્યાર ની વાત છે મારા પિતા એ રામાયણ માં આ વાત બતાવી હતી . . .
  આજ આ પોસ્ટ એ બધું તાજું કરાવી આપ્યું
  ખુબ ખુબ ધન્યવાદ . . .

 2. આપ સહુને શ્રીરામનવમીની ખૂબ ખૂબ વધાઈ .. !

  આજના પાવન દિને પ્રસ્તુત છે,

  શ્રીતુલસીદાસજી રચિત આ સ્તુતિ ..!!

  http://samnvay.net/shriji/?p=૨૭૦૨

  રામ કૃષ્ણ હરી ..!!

  * chetu *
  http://www.samnvay.net

  Dear Chetu,

  Happy to see the post to day – March 30 th 2012.
  Sunday – April 1st is Sri Ramanavami And Rama Jayanti.

  ******* સહુને શ્રીરામનવમીની ખૂબ ખૂબ વધાઈ *******

  Editor

  Rajendra Trivedi,M.D. and Trivedi Parivar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s