Read and live to such reading….” Collection ”

સામાન્ય
ભૂલોકઈરીતેથઈતેસમજવામાંજેટલોસમયવેડફાયછે
તેનાકરતાંઓછાસમયમાં,ભૂલસુધારીશકાયછે.
ભૂખલાગેત્યારેખાવુંતેપ્રકૃતિ;                           
ભૂખલાગીહોયતોયખાવુંતેવિકૃતિઅને
ભૂખ્યારહીનેબીજાનેખવરાવવુંતેસંસ્કૃતિ
માનવીનાજ્ઞાનનેમાપવામાટે,તેનીનમ્રતાઅનેબધાનેપ્રેમ
રવાનીતેનીતાકાતનેતપાસવીપડેછે.ગાંધીજી
કોઈઅક્ષરએવોનથી,જેમાંમંત્રહોય.
કોઈમૂળએવુંનથી, જેમાંઔષધહોય.
 કોઈવ્યક્તિએવીનથી,જેઅયોગ્યહોય.
માત્રએને,પારખીનેએનોઉપયોગકરનારદુર્લભછે.
જીવનમાંજેટલીકિંમતીવસ્તુપ્રાપ્તકરશો,
એટલુંજકિંમતીએનૂંઋણચુકવવુંપડશે
પથ્થરજેવોક્રોધકોકનુંમાથુંફોડીનાખેછેવાતસાચી,
પણપાણીજેવીક્ષમા,લાંબેગાળેપથ્થરજેવાક્રોધનેતોડીના
ખેછે.વાસ્તવિકતાકયારેયભૂલશોનહિ
આપણીઆવક,આપણાપગરખાંજેવીછે.
જોટૂંકીહોયતોડંખે; પણવધુમોટીહોય,
તોગડથોલિયુંખવડાવે . 
આપણેએવુંનહીંવિચારવુંકેભગવાનઅમારાશુભફળતરતકેમનથીઆપતા,
બલકેભગવાનનોઆભારમાનો,કેઆપણનેભૂલનીસજાતરતનથીઆપતા.
સાદગીઉત્તમસુંદરતાછે,ક્ષમાઉત્તમબળછે,નમ્રતાઉત્તમતર્કછે, અને મિત્રતાઉત્તમસંબંધછે.
તેનેધારણકરીને,જીવનનેઉત્તમબનાવો.
પૈસોઆવેછેત્યારેખર્ચનાલશ્કરનેલઇનેઆવેછે,
પૈસોજયારેજાયછેત્યારેએકલોજતોરહેછે
પરંતુ..,પેલુંખર્ચનુંલશ્કરમૂકતોજાયછે.
‎”ખાઈમાંપડેલોમાનવીબચીનેઉપરઆવીશકેછે,
પરંતુ.., “અદેખાઈમાંપડેલોમાનવીક્યારેયઉપરઆવીશકતોનથી  ……….
તમેનિષ્ફળથાવનોપ્રયત્નકરોઅનેસફળથઇજાઓ,
તોતમેસફળથયાકહેવાય,કેનિષ્ફળથયાકહેવાય?????
દરિયોસમજેછેકેમારીપાસેપાણીઅપારછે,
પણક્યાંજાણેછેકે, તોનદીએઆપેલોપ્રેમઉધારછે….
 જિદગીમાંએવુંકશુજમુશ્કેલનથીહોતુંજેઆપણેવિચારવાનીહિંમતનાકરીશકીએ,
કિકતમાંઆપણે,કશુંકજુદુંજકરવાનુંવિચારવાનીહિંમતનથીકરીશકતા.
ફૂલનેખીલવાદો, મધમાખીપોતાનીજાતેતેનીપાસેઆવશે;
ચારિત્ર્યશીલબનો, વિશ્વાસજાતેતમારાપરમુગ્ધથઇજશે.’
પ્રસાદ, એટલેશું?
પ્રએટલેપ્રભુ,
સાએટલેસાક્ષાત,
એટલેદર્શન.
માટે, જેઆરોગવાથી,પ્રભુનાસાક્ષાતદર્શનથાય,તેસાચોપ્રસાદ.
અને,પ્રસાદઆરોગતીવેળાએ,હૃદયમાંપ્રભુનામુખારવિંદનીઝાંખીથાયતે,મહાપ્રસાદ.
‎”ઈશ્વરમાનવીનેલાયકાતકરતાવધારેસુખઆપતોનથી
તોસહનશક્તિકરતાવધારેદુઃખપણનથીઆપતો……….
પૈસામાટેતોબધાપરસેવોપડેછે!!!
પર,સેવામાટે,પરસેવોનાપડાય??
કશુંનાહોયત્યારેઅભાવનડેછે,
થોડુંહોયત્યારેભાવનડેછે,
બધુંહોયનેત્યારેસ્વભાવનડેછે..
જીવનનું,એકકડવુંસત્યછે.
કોઈદિવસકુંભારપણમનમાંવિચારતોહશે.. કેટકોરામારીનેમારામાટલાનેચકાસતોમાનવી,આટલીજલ્દીકેમતૂટીજાયછે?
કોણકહેછે,કેભગવાનનથીદેખાતા??
ખાલી, એજતોદેખાયછે,જ્યારેકંઇનથીદેખાતું..!!
તારુંકશુંહોય,તોછોડીનેઆવ તું,
તારુંબધુંહોય,તોછોડીબતાવતું………
અવગણનાવચ્ચેજીવતુંબાળક, અપરાધશીખશે.
દુશ્મનાવટવચ્ચેજીવતુંબાળક,લડાઇશીખશે.
ઉપહાસવચ્ચેજીવતુંબાળક,.શરમશીખશે.
સહનશીલતાવચ્ચેજીવતુંબાળક, ધૈર્યશીખશે.
પ્રોત્સાહનવચ્ચેજીવતુંબાળક,વિશ્વાસશીખશે
મૈત્રીઅનેઆવકારવચ્ચેજીવતુંબાળકજગતમાંપ્રેમઆપતાઅનેમેળવતાશીખશે..
સુધારીલેવાજેવીછેપોતાનીભૂલ,
ભૂલીજવાજેવીછેબીજાનીભૂલ.,.
આટલુંમાનવીકરેકબુલ…,
તોહરરોજદિલમાંઉગેસુખનાફુલ
કોણકહેછેસંગએવોરંગ“,
માણસશિયાળસાથેનથીરેહતોતોયેલૂચ્ચોછે,
માણસવાઘસાથેનથીરેહતોતોયેક્રૂરછે,
અનેમાણસકુતરાસાથેરહેછેતોયેવફાદારનથી…..
માણસનેપ્રેમકરો. વસ્તુનેનહી,
વસ્તુનેવાપરો.માણસનેનહી“……..

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

  1. આ જ સુવાક્યો મારા એક સ્નેહીજને મને ઈ-મેલમાં મોકલ્યાં હતાં જે મને ખુબ ગમેલાં એટલે મારા બ્લોગ

    વિનોદ વિહારમાં પોસ્ટ કર્યાં છે . શ્રી રાજેન્દ્રભાઈએ પણ એને તુસી દલમાં પોસ્ટ કર્યાં એ જાણી આનંદ

    થયો.આવું પ્રેરક સાહિત્ય જેમ વધુ વંચાય એ સારું છે.તુલસી દલ બ્લોગની સેવાઓ માટે અભિનંદન.

    વિનોદ આર. પરેલ
    http://www.vinodvihar75.wordpress.com

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s