શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં…………

સામાન્ય

મનો બુધ્યહંકાર ચિત્તાનિ નાહં
ન ચ શ્રોત્ર જિહ્વા ન ચ ઘ્રાણનેત્રમ |
ન ચ વ્યોમ ભૂમિર-ન તેજો ન વાયુઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 1 ||

અહં પ્રાણ સંજ્ઞો ન વૈપંચ વાયુઃ
ન વા સપ્તધાતુર-ન વા પંચ કોશાઃ |
નવાક્પાણિ પાદૌ ન ચોપસ્થ પાયૂ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 2 ||

ન મે દ્વેષરાગૌ ન મે લોભમોહો
મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્યભાવઃ |
ન ધર્મો ન ચાર્ધો ન કામો ન મોક્ષઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 3 ||

ન પુણ્યં ન પાપં ન સૌખ્યં ન દુઃખં
ન મન્ત્રો ન તીર્ધં ન વેદા ન યજ્ઞઃ |
અહં ભોજનં નૈવ ભોજ્યં ન ભોક્તા
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 4 ||

અહં નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો
વિભૂત્વાચ્ચ સર્વત્ર સર્વેંદ્રિયાણામ |
ન વા બન્ધનં નૈવ મુક્તિ ન બંધઃ |
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 5 ||

ન મૃત્યુર-ન શંકા ન મે જાતિ ભેદઃ
પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ |
ન બંધુર-ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્યઃ
ચિદાનંદ રૂપઃ શિવોહં શિવોહમ || 6 ||

શિવોહં શિવોહં, શિવોહં શિવોહં…………..

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

4 responses »

 1. પ્રશ્નકર્તા : ‘ૐ નમઃ શિવાય.’

  દાદાશ્રી : આ દુનિયામાં જે કલ્યાણ સ્વરૂપ થયેલા હોય અને જે જીવતા હોય, જેનો અહંકાર જતો રહેલો હોય, એ બધા શિવ કહેવાય. શિવ નામનો કોઈ માણસ નથી. શિવ તો પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ જ છે. એટલે જે પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થયા છે અને બીજાને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે છે, એમને નમસ્કાર કરું છું.

  જે કલ્યાણ સ્વરૂપે થઈને બેઠા છે, તે હિન્દુસ્તાનમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય તે બધાને નમસ્કાર ! કલ્યાણ સ્વરૂપ કોને કહેવાય ? જેને માટે મોક્ષલક્ષ્મી તૈયાર થયેલી હોય. મોક્ષલક્ષ્મી વરવા તૈયાર થયેલી હોય એ કલ્યાણ સ્વરૂપ કહેવાય.

  શાથી શંકર, નીલકંઠ ?

  શાથી હું જ શંકર ને હું જ નીલકંઠ કહ્યું ? કે આખું જગતે જેણે જેણે ઝેર પાયુંને તે બધું જ પી ગયા. અને તમે પી જાવ તો તમે પણ શંકર થાવ. કોઈ ગાળ ભાંડે, કોઈ અપમાન કરે, તો બધું જ સમભાવથી ઝેર પી જાવ આશીર્વાદ આપીને, તો શંકર થાવ. સમભાવ રહી શકે નહીં, પણ આશીર્વાદ આપીએ ત્યારે સમભાવ આવે. એકલો સમભાવ રાખવા જાય તો વિષમભાવ થઈ જાય.

  અમે ત્યાં આગળ મહાદેવજીના મંદિરમાં જઈને બોલીએ,

  ‘ત્રિશૂળ છતાં યે જગત ઝેર પીનારો,

  શંકર પણ હું જ ને નીલકંઠ હું જ છું.’

  મહાદેવજી ઝેરના બધા પ્યાલા પી ગયેલાં. જેણે પ્યાલા આપ્યા, તેનાં લઈને પી ગયા. તે અમે ય એવાં પ્યાલા પીને મહાદેવજી થયા. તમારે મહાદેવજી થવું હોય તો એવું કરજો. હજુ ય શું નાસી ગયું છે ?! પાંચ-દશ વર્ષ પીવાય તો ય બહુ થઈ ગયું, તો મહાદેવજી થઈ જવાય. તમે તો એ પ્યાલો પાય તે પહેલાં તો એને પાઈ દો છો ! ‘લે, મારે મહાદેવજી થવું નથી, તું મહાદેવજી થા’ કહે છે !

  શિવોહં બોલાય ક્યારે ?

  પ્રશ્નકર્તા : કેટલાંક લોકો ‘શિવોહં, શિવોહં’ એ પ્રમાણે બોલે છે, તે શું છે ?

  દાદાશ્રી : એવું હતુંને કે જે પહેલાં શિવસ્વરૂપ થયા હતા, આ કાળમાં નહીં, આગલા કાળમાં શિવસ્વરૂપ થયેલા હોય તે ‘શિવોહં’ બોલે. તેની નકલો આ લોકોએ, એમના પાછળ શિષ્યોએ કરી અને એની નકલ આ શિષ્યોનાં શિષ્યોએ તેનાં શિષ્યોએ કરી. તે બધાં નકલ કરે છે. તેથી કરીને શિવ થઈ જાય ? ઘેર રોજ બૈરી જોડે વઢવાડ થાય છે અને પેણે ‘શિવોહં શિવોહં’ કરે છે. અલ્યા, શિવને શું કરવા વગોવે છે ? બૈરી જોડે વઢવાડ કરતો હોય ને ‘શિવોહં’ બોલતો હોય. તો શિવ વગોવાય કે ના વગોવાય ?!

  પ્રશ્નકર્તા : જેટલો વખત ‘શિવોહં’ બોલે એટલો વખત તો બૈરી જોડે નથી લઢતોને ?

  દાદાશ્રી : ના, ‘શિવોહં’ બોલાય જ નહીં. એ તો પછી એને આગળ જવાના માર્ગદર્શનની જરૂર જ ના રહીને ? કારણ કે છેલ્લા સ્ટેશનની વાત ચાલી એટલે પછી હવે બીજાં સ્ટેશને જવાની જરૂર જ ના રહીને ?! બોલાય નહીં. જ્યાં સુધી પોતાની પાસે છેલ્લા સ્ટેશનનું લાયસન્સ આવે નહીં ત્યાં સુધી ‘શિવોહં’ બોલાય નહીં. ‘હું શુધ્ધાત્મા છું’ એવું ય ના બોલાય. એ ભાન થવું જોઈએ. જે કંઈ બોલો છો, તેનું ભાન થવું જોઈએ. બેભાનપણાથી તો આપણા ઘણાં લોકો બોલ્યા, ‘અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ’ ! અલ્યા, શાનો પણ ?! બ્રહ્મ શું ને બ્રહ્માસ્મિ શું ?! તું શું સમજ્યો, તે બોલ બોલ કરે છે ?! પેલા લોકોએ એવું જ શીખવાડ્યું હતું ‘અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ’. પણ તેનો અનુભવ થવો જોઈએ. તમે શુધ્ધાત્મા છો પણ શુધ્ધાત્માનો પોતાને અનુભવ થવો જોઈએ. એમ ને એમ બોલાય નહીં. શિવોહં બોલાય ખરું ? તમને કેમ લાગે છે ? અનુભવ થયા સિવાય બોલાય નહીં. એ તો આપણે સમજવાનું કે છેવટે આપણું સ્વરૂપ શિવનું છે. પણ એવું બોલાય નહીં. નહીં તો બોલવાથી પછી બીજા વચલાં સ્ટેશન બધા રહી જાય.

  પ્રશ્નકર્તા : ‘શિવોહં’ બોલે તો પણ એ અજ્ઞાનતામાં જ બોલેને ? સમજતો નથી માટે એ બોલે છે.

  દાદાશ્રી : હા, અજ્ઞાનતાથી બોલે છે. પણ મનમાં તો એમ જ રહેને કે ‘આપણે શિવોહં’ એટલે ‘હું શિવ જ છું’. એટલે હવે કશી પ્રગતિ કરવાની રહી નહીં. એટલું તો સમજે મહીં પાછું અને સોહ્મ બોલે છે તે બોલાય. સોહ્મનું ગુજરાતી શું થાય ?

  પ્રશ્નકર્તા : ‘તે હું છું.’

  દાદાશ્રી : ‘તે હું છું’ એ બોલાય પણ શિવોહં ના બોલાય. ‘તે હું છું’ એટલે જે આત્મા છે કે ભગવાન છે, ‘તે હું છું’ એવું બોલાય. ‘તુંહી, તુંહી’ બોલાય. પણ ‘હુંહી, હુંહી’ ના બોલાય. ‘હું જ છું’ એવું ના બોલાય, ‘તુંહી, તુંહી’ બોલાય. કારણ કે ત્યારે અજ્ઞાનતામાં ‘હું’ ને ‘તું’ બે જુદું છે જ પહેલેથી. અને તે બોલે છે એમાં ખોટું ય શું છે ? તે હું છું, એ બે જુદું જ છે !

  પ્રશ્નકર્તા : શિવોહં એટલે શું ?

  દાદાશ્રી : મારે શિવ થવાનું છે, એ લક્ષે પહોંચવાનું એવું એ કહે છે, કે હું શિવોહં ! શિવ એટલે પોતે જ કલ્યાણ સ્વરૂપ થઈ ગયા, એ પોતે જ મહાદેવજી !

  ફેર છે શિવ ને શંકરમાં !

  પ્રશ્નકર્તા : શિવ અને શંકર એમાંય ફેર ખરો ? શિવ એ તો કલ્યાણકારી પુરુષ કહ્યા, તો શંકર એ દેવલોકમાં છે ?

  દાદાશ્રી : શંકર તો બધાં એક નથી. બધાં બહુ શંકરો છે. જ્યારે સમતામાં આવ્યાને, ત્યારથી સમ્ કર એટલે શંકર કહેવાય ! એટલે બધાં બહુ શંકરો છે પણ તે બહુ ઊંચી ગતિમાં છે. જે સમ્ કરે છેને, એ શંકર !

  ‘ૐ નમઃ શિવાય’ બોલતાંની સાથે શિવનું સ્વરૂપ દેખાય ને એક બાજુ આપણે બોલીએ.

  આ છે પરોક્ષભક્તિ !

  તમે મહાદેવજીને ભજો. એ મહાદેવજી પાછાં કાગળ લખીને આમને, તમારી મહીં બેઠાં છે એ શુધ્ધાત્માને લખે કે લ્યો, આ તમારો માલ આવ્યો છે. આ મારો તો નહીંને ! આનું નામ પરોક્ષ ભક્તિ. એવું કૃષ્ણને ભજે કે ગમે તેને ભજે, એ પરોક્ષ ભક્તિ થાય. એટલે મૂર્તિઓ ના હોત તો શું થાત ? એ સાચા ભગવાનને ભૂલી જાત અને મૂર્તિનેય ભૂલી જાત. એટલે આ લોકોએ ઠેર ઠેર મૂર્તિઓ મૂકાવી. તે મહાદેવજીનું દેરું આવ્યું કે દર્શન કરે. દેખે તો દર્શન થાયને ! દેખે તો યાદ આવે કે ના આવે ? અને યાદ આવે એટલે દર્શન કરે. એટલા માટે આ મૂર્તિઓ મૂકી છે. પણ સરવાળે છેવટે તો માંહ્યલાને ઓળખવા માટે છે આ બધું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s