હરીના નામનો – સંત પુનીત

Standard

હરીના નામનો હો! એક જ આધાર છે.
જીવનસંગ્રામનો હો! એક જ આધાર છે.

કીર્તન કરે ચીત્ત દર્પણને ઉજળું,
પાપો  ધોવાનો હો! એક જ આધાર છે.

તાપે તપેલાને મારગમાં ઝાડ છે,
આશ્રય લેવાનો હો! એક જ આધાર છે.

કડવી આ લીંબડીમાં મીઠી એ ડાળ છે,
અમૃત પીવાનો હો! એક જ આધાર છે.

દુખોને દરીયે ‘પુનીત’ એ બેટ છે,
બેસી જવાનો હો! એક જ આધાર છે.

સંત પુનીત

Advertisements

3 responses »

  1. VERY HAPPY TO SEE “SANT PUNIT” PUNIT MAHARAJ’s BHAJAN.
    HOPE YO PUT ALL HIS “BHAJANs” HERE.
    YOU BRING ME BACK IN EARLY 50’s.
    OUR FAMILY WAS VERY CLOSE TO HIM AND HE REMAINS AS ONE OF THE DEAREST TO ALL IN GUJARAT AND GUJARATI.

    RAJENDRA

  2. પુનીત મહારાજનું આ મને સૌથી ગમતું ભજન છે. મારો જય એક વર્શનો હતો ત્યારથી તે આ સાંભળતો આવ્યો છે. તેને ‘તાપે તપેલાને…’ નો રવ બહુ જ ગમે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s